Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
ЗАПЛЕТЕНАТА МРЕЖА НА ГРЕХА Написана на : 2010-12-03 18:26:21

 

ЗАПЛЕТЕНАТА МРЕЖА НА ГРЕХА

4Царе-5:25-Тогава влезе та застана пред господаря си. И Елисей му рече: От где идеш, Гиезие? А той рече: Слугата ти не е ходил никъде.И Елисей му каза: Не отиде ли сърцето ми с тебе, когато се върна човекът от колесницата си за да те посрещне? Време ли е да приемеш пари и да приемеш дрехи, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини? Затова,  Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти до века. И той излезе от присъствието му прокажен, бял като сняг.

    Рядко се случва един грях да остане единствен или да бъде ограничен в обхвата на нарушаването на едно предписание или една забрана на моралния закон. Винаги се получава оплитане в неподчинението, което води изкривената  съвест  към по-голямо заплитане, като се затъва все повече във все по-големи изкушения и грехове ...

    В сърцето, което не е напълно предадено на Христос, има отворена врата, през която влиза Сатана, който оплита душата в изкусни извинения за извършването на тайните зли намерения. Всички тези извинения и лицемерието се забелязват от Бога и са като паяжини в очите на Този, който никога не задремва или заспива. С каква готовност намира човешката душа жалки и окаяни извинения, за да мами и прикрива грешния път, по който върви. Съществува справедлив съдия, който претегля действията. Той не може да бъде измамен, нито излъган. Един ден ще отметне покривалото, ще разбули съвестта и ще помете тези извинения.

    Господ Бог има свидетел за всяка сделка. Укорът на Елисей към Гиезий, когато той отрече да е последвал Нееман, беше: .Откъде идваш, Гиезий?". Отговорът беше: "Слугата ти не е ходил никъде". Тогава последва суровото порицание, което показа, че той знаеше всичко: "Не отиде ли сърцето ми с теб, когато човекът се върна от колесницата си, за да те посрещне? Време ли е да се приемат пари и дрехи, маслини и лозя, овце и говеда, слуги и слугини? Затова Неемановата  проказа ще се залепи за теб и за рода ти до века". Господ беше разкрил всичко. Разговорът с Нееман и най-дребните детайли от случилото се бяха точно представени пред него. Делата на силите на мрака са измамни!

    Елисей разкри на Гиезий мислите на сърцето му и това, че желаеше да се обогати със земното богатство на Нееман. Той беше човек, който трябваше да бъде знаменосец в Господната армия, но чрез изкушенията на Сатана неговите действия. бяха камък за препъване на Нееман, в чийто ум беше проникнала чудесна светлина и той беше благоприятно настроен към истината, за да служи на живия Бог. Гиезий
излезе от присъ
ствието на пророка като прокажен. Господ ви призовава да търсите
Неговия съвет, да бъдете верни на собствената си душа и на Бога и да се стараете да
опазите себе си и децата си от капаните на Сатана.

КАК ПОЛУЧАВАМЕ УВЕРЕНОСТ ЗА ПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХА?

 

Божието опрощение е цялостно

 

Драги читателю, ако си изповядал напълно своите гре­xовe пред Исус, трябва да знаеш, че те са простени без ос­татък, независимо за какво се отнася. Божието прощение покрива всяко сторено зло.

Божиите обещания се отнасят и за теб:

Всеки грях се прощава

 

"Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и пра­веден да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неп­равда" (1Йоаново 1:8, 9).

 

Моментално опрощение на греховете

 Прощаването на греховете е дело на един момент. Ти изповядваш греховете си на Исус и веднага получаваш оп­рощението като Божествен дар.

 

"Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ. Ако гре­ховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна" (Исая 1:18). "Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти; върни се при Мене, защото те изкупих" (Исая 44:22).

Исус Христос проля Кръвта Си и с това вината на греха е напълно покрита. Не съществува никакъв грях, колкото и тежък да е той, който Исус да не маже прости.

Прощението е факт

Драги читателю, ако си изповядал на Спасителя своите грехове, всичко ти е Простено. Но се нуждаеш още и от си­Гурност в прощението. Много хора все още не са уверени, че Исус наистина е Простил греховете им. Обикновено казват:

"Нищо не усещам. Не чувствам, че съм простен!" Опроще­нието чрез Исус Христос е факт, независим от чувствата. Ти можеш да получиш като дар от Бога увереността в опроще­нието. Ако помолиш Христос за това, Той с удоволствие ще ти го даде. Ти имаш право да молиш Всемогъщия за това Прощение въз основа на Неговите обещания, дадени в Сло­вото Му.

 

 

 

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ГРЕХА И ВИНАТА ЗА ГРЕХА?

Грехът е в миналото

Грехът е в миналото. Преди време сме извършили пог­решно действие, били сме несправедливи - оскърбили сме Бога и носим вина за извършения грях. Каква е продължи­телността на един грях? Една кражба, една изневяра, гледане на карти, спиритически сеанс, магическо заклинание и т.н. продължават само няколко минути, може би час, при всич­ки случаи времето на греховното действие е сравнително кратко.

Вината съществува

А колко трае вината? Вината съществува, понякога цял живот страдаме от последствията и въздействието И. Всяка вина си има кредитор. Ние дължим на заемодателя някак­ва стойност, едно действие или едно обезщетение. Това, ко­ето ни потиска толкова, не е грехът, неправомерното дейс­твие, извършено за кратко време, а последствията от нея. Страдаме от вината, от бремето, което носим.

Исус отстранява вината

Благата вест е: Исус Христос прощава не само греха ­Той бе смазан от него, като заплати с живота Си, - но и само Той може да премахне вината.

Ето опитността на цар Давид и неговата изповед:

Изповедта на цар Давид

"Блажен оня, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменя­ва беззаконие и в чийто дух няма измама. Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден; понеже ден и нощ ръката Ти тежеше върху мен, влагата ми се обърна в

 лятна суша. Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих; рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми" (Пс. 32:1-5).

Сатана си инкасира задълженията

За помощта, която предлага Божият противник, изиск­ва своето заплащане. Този, който се е възползвал веднъж от тази измамна помощ (възможно е предшествениците му да са извършили в миналото някакви подобни неща), той става длъжник на Сатана. А той инкасира своите задълже­ния. Ние страдаме от тези претенции за изплащане, тъй ка­то последствията на вината са винаги от отрицателно ес­тество.

Извинението не е разрешение, грехът трябва да излезе на бял свят

Вината винаги се придружава от неприятности. Тър­сим изход и се извиняваме. Търсим разрешение, като отблъскваме вината; майстори сме на себеоправданието.

Но има само един път към освобождението е грехът и вината да се изповядат пред Исус. Само Той прощава гре­ховете и освобождава от бремето на вината. След това не се налага да плащаме повече на Сатана.

Една пречка за освобождение

Дълбоко вярваща дама страдала от непрекъснати мис­ли за самоубийство и от депресии. Веднъж си гледала на карти и някой и предсказал бъдещето по линиите на ръце­те. Когато и казали, че Исус Христос може да отнеме на­пълно нейните бремена, получени чрез окултните дейст­вия, тя била много щастлива. Дамата изповядала наглас подробно греховете си, предала живота си в Исусовите ръ­це и отказала съдействие на дявола. Но не почувствала ос­вобождението си, за което толкова много копнеела. Коя била причината? При един откровен разговор тя призна, че умишлено е премълчала един грях. Към някои хора, причи­нили й неприятности, била непримирима и не можела да оправи отношенията си с тези хора.

Една пълна победа

Но чрез разговора тази жена осъзна, че за непримири­мостта се заплаща скъпо. От една страна, това я отделяше от Исус, а от друга, дяволът продължаваше да си иска заплащането, та нали един грях продължава да е неизповядан. След като се помоли на Бога за сила да прощава, тя беше в състояние да прости от сърце и да се помири. Всичко се уреди. След изповядването на греха си пред Господа, тя на­истина преживя освобождение чрез Него.

Грехът във всички случаи трябва да се изповяда Изповядването и прощението на греха освобождава! Гре­хът обременява! Ако отново сме съгрешили, сме в опасност дяволът да изяви отново претенциите да му платим. Сатана непрекъснато дебне да намери някое уязвимо място, за да утежни живота ни. Ако във всеки момент осъзнаваме въз­можността, че можем да признаем наглас пред Исус наши­те грехове по име и го правим, дяволът няма да има власт над нас.

 

-

 

 

ЗАЩО ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ГРЕХА ПО ИМЕ Е ТОЛКОВА BAЖHO?

Висока цена за греха

     Искреното съжаление винаги води до изповядване на греха. Исус плати за греховете на света ед­а висока цена и твоят грях също Му струваше живота. Оп­рощението, което Бог предлага, е реално. Ти можеш да Му

изповядаш греховете.

'

Исус чака да изповядаш греховете си

1ПЕТРОВО 1:18-22- като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас, които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,

 

Съществуват две възможности: или да продължаваш да живееш със задълженията си към греха, или да изповя­даш греховете си на Исус и получиш пълно опрощение. Няма автоматично прощение на греховете. Трябва лично да ги изповядаш. Насърчавам те към това. Какво те спира да се изповядаш пред Исус? Кога мислиш да го направиш? Не чакай повече, направи го сега! Исус очаква твоята из­повед. Назови греховете си по име, изповядай ги поотделно и на глас.

 Една пълна изповед

Католиците познават понятието "изповед". При изпо­ведта пред изповедника се произнасят греховете поотдел­но. Исус Христос е най-добрият ти Изповедник! Направи пред Него една пълна изповед на глас.

 Греховете да се запишат и изповядват

Една добра препоръка: Вземи лист хартия и си запиши греховете на твоя живот; всички грехове, за които можеш да се сетиш и които Никога не си изповядвал на глас. Ес­тествено, можеш да запишеш греховете само с една дума _ код, за който можеш да си спомниш. За неосъзнатите си и отдавна забравени грехове не се тревожи. Но ако например два дни след цялостната изповед Светият Дух ти припомни още някой грях, тогава незабавно го изповядай на глас. Не носи нито ден повече този грях в себе си. Щом изповядаш на Бога всичко, унищожи листа с всичките бележки, това не засяга никого.

 Тайната на греха

Всеки грях, всяка неправда желае да остане в тайна.

Грехът създава в Живота ни една" тайна на греха". Кой ли обича да говори за грешното си поведение? Има ли счето­водител, злоупотребил с голяма сума, който да е заинтере­сован от разкриването на злоупотребата? Кой ли служител или министър би се съгласил обществеността да узнае за взетите подкупи? А кой говори с удоволствие за брачните си изневери? И така, всеки избрал лъжата и неправдата, ще направи всичко възможно, за да не се сгромоляса "сгра­дата" на лъжата му.

                 

 Само изповед наглас нарушава тайнатанагреха

Само когато се изповядат греховете на глас се наруша­ва тайната на греха. Ако изповядаме на Христос нашите грехове поотделно и на глас, грехът излиза наяве. Отнасяме го там, където му е Мястото: при Исус Христос, Който умря за него (греха) и за грешника. Няма място за греха в нашето сърце. Той трябва да се подчини на прощаващата сила на Господа.

В деня на Божия съд моят неизповядан грях ще свиде­телства срещу мен. Тогава Исус Христос ще каже: "Толко­ва много исках да ти простя всички грехове. Очаквах да Ми ги изповядаш, но не го направи." Господ няма да може да ми даде вечен Живот, защото не се възползвах от опро­щението Му. По-добре да се разделим с греха, иначе той ще ни отдели от нашия Спасител.

          Нито един осъзнат грях не бива да се премълчава. При признаването му трябва да се направи пълно изповядване на Изкупителя. Ако не се изповяда, тогава "тайната на гре­ха" продължава да тежи. Докато тя съществува, дяволът притежава власт над хората и може да поиска своята цена.

 

 

 

 

 

Eдuнcmвeнo Xpucmoc може дa uзкупu греха Написана на : 2009-07-03 04:37:02

image

Eдuнcmвeнo Xpucmoc може дa uзкупu греха

"Като знаете, че не с npexoдни  неща ... сте изkуneuи ... а със сkъnоцeuната kpъв на Христос, kamo на агнец - без Heдocmamък и пречист."

.                                1 Петрово 1:18, 19

   Грехопадението на човечеството изпълни небето с мъка. Светът, който Бог беше създал, беше попарен от проклятието на греха и населен със същества, обречени на нещастие и смърт. Сякаш нямаше изходен път за престъп­ниците на Закона. Ангелите престанаха да пеят хваления. В небесните дворове настъпи скръб заради унищожението, което грехът беше причинил.

Сърцето на Божия Син се изпълни с безкрайно съчувствие, когато злочести­ните на този изгубен свят се разкриха пред Него. Но в Своята любов Бог беше съставил план, чрез който да могат да бъдат изкупени изгубените хора. Нарушеният Божи Закон изискваше живота на грешниците. В цялата Вселена имаше само Един, който можеше да удовлетвори изискванията му заради човечеството. Тъй като Божият Закон е толкова свят, колкото и самия Бог, само някой равен на Бога можеше да изкупи нарушаването му. Никой освен Христос не можеше ~a изкупи падналите в грях хора от проклятието на Закона и отново да ги върне в хармония с Небето. Христос щеше да поеме върху Себе Си вината и срама от греха.

Пред Отец [Христос] се застъпи заради грешника, докато небесното войнство чакаше резултата с толкова голям интерес. Дълго продължи това тайнствено об­съждане - "съветът на мира" - в полза на падналия човешки род. Планът на спа­сението беше съставен преди сътворението на земята, защото Христос е "Агнецът, заклан от основаването на земята". И все пак, дори за Царя на Вселената това беше мъчителна борба - да позволи Синът Му да умре за виновното човечество ...

Бог трябваше да се разкрие в Христос, "кай примири света със Себе Си".

Хората бяха толкова покварени от греха, че сами не можеха да влязат в хармо­ния с Този, чието естество е чистота и доброта. Но след като ги изкупи от осъж­дането на Закона, Христос можеше да им даде Божията сила, която да се съеди­ни с човешкото усилие. По този начин, чрез покаяние пред Бога и вяра в Христо~, падналите деца на Адам можеха още веднъж да станат "Божии синове

 

Последuцuте от греха Написана на : 2009-06-27 23:51:34
Последuцuте от греха

Последuцuте от греха

човеkът,и жена му се ckpuxa от .,лицето на Гocпoд Бог между гpaдuнckume дъpвeтa."

Бuтuе3:8

   

 Адам не беше мислил за последиците от непослушанието си. Той не изра­зи открито неподчинение пред Бога, нито по някакъв начин изрече дума срещу Него. Той просто престъпи Неговата ясна заповед. Колко много хора днес правят същото и вината им е още по-голяма, защото имат примера за непослушанието на Адам и неговите ужасни резултати, които ги предупрежда­ват за последиците от престъпването на Божия Закон. Така че те имат ясна представа по тази тема и нямат никакво извинение за вината си, когато отхвър­лят Божия авторитет и послушанието към Него ... Адам се поддаде на изкушението. Можем да проследим причината и следс­твието и да видим, че грехът не е в това, дали нарушението на Божия Закон е малко или голямо, а в непослушанието към ясната Божия воля, което всъщност е отхвърляне на Бога и неподчинение към законите на Неговото управление ... Издига се законът на егоизма и човешката воля става върховен господар. Затова когато пред човека се представи висшата и свята воля на Бога, на която да се покорява, човешката воля желае да върви по свой собствен път, да дейс­тва според своите собствени подбуди. Тогава започва борбата между човешка- та сила и Божията сила. Грехопадението на нашите първи родители разкъсва златната верига на безрезервното покорство на човешката воля пред Божията. Послушанието престава да бъде считано за абсолютна необходимост. Хората следват своите собствени желания, за които Господ казва на обитателите на древния свят, че са постоянно само зли. Господ Исус заявява: "Аз опазих запо­ведите на Моя Отец". KaK?~aTO човек. "Ето, дойдох да извърша Твоята воля, Боже." Той стои пред обвиненията на евреите със Своя чист, добродетелен, свят характер и ги предизвиква: "Кой от .вас Ме обвинява в грях?". Не се изисква от нас да служим на Бога, като че ли сме свръхчовеци, но трябва да Му служим в естеството, което притежаваме, което е било изкупено от Божия Син. Чрез праведността на Христос ние ще застанем оправдани пред Бога така, сякаш никога не сме извършвали грях. Никога няма да получим сила, ако размишляваме за това, какво бихме могли да постигнем, ако бяхме ангели. Ние трябва да се обърнем към Исус Христос с вяра и да покажем любовта си към Бога чрез послушанието си към заповедите Му.

 

 

Няма uзвuненuе за греха Написана на : 2009-06-10 16:14:07
 Няма uзвuненuе за греха

   Няма uзвuненuе за греха

    "Сърцето ти се нaдигнa пopaдu хубостта ти; ти разврати мъдpocmma си пopaдu блясъkа си."

Езеkиил 28:17

         Грехът на Луцифер е необясним. Той предаде Бога. Неговите оплаквания и недоволство събудиха съчувствие сред ангелските войнства и мнозина зас­танаха на позицията на Сатана [Луцифер]. Поради силата на Сатана да обвинява, Бог не постъпи с него така, както заслужаваше. Изкусителят щеше да хвърли ви­ната за своите действия върху по-нископоставените от него. Той щеше да се пог­рижи нещата да изглеждат така, сякаш ако имаше възможност да действа според собствените си убеждения, до този бунт нямаше да се стигне. Силата на Сатана да осъжда щеше да го доведе до изнамирането на теорията за правосъдието, която е несъвместима с милостта. Той твърди, че изпълнява задълженията си като Божи глас и власт; твърди, че неговите собствени решения са справедливи, чисти и безгрешни. По този начин той проявява своето безмилостно правосъдие, което е фалшификация на правосъдието и е мерзост пред Бога.

        Но как да разбере Вселената, че Луцифер не е надежден и справедлив водач?

       В нейните очи той изглеждаше прав. Тя не може да прозре зад външността му както Бог. Тя не може да познава, както Бог познава. Делото за неговото разкри­ване и доказването пред ангелското войнство, че неговите убеждения не са Божии, че той е създал свой собствен стандарт и сам е изложил себе си на справедливо­то Божие негодувание, щеше да доведе до такова състояние на нещата, което трябваше да се избегне. Точно поради силата на Сатанинската измама много от ангелите се отказаха от верността си към Бога. Бог беше верен и праведен. Сатана грешеше и беше убеден, че греши. Той сега трябваше да избере дали чрез послу­шание да застане на страната на Бога, или чрез лъжа да прокара своите действия. Изглеждаше, че е спечелил предимство чрез извъртанията и фалшификациите, но това беше само за крагко. Бог не може да лъже. Луцифер можеше да говори истината, когато това беше изгодно за целта му, но можеше да криволичи, за да избегне унижението и поражението ...

       Истинският характер на Сатана не можеше да бъде разкрит веднага пред Вселената такъв, какъвто е в действителност. Той трябваше да бъде оставен да действа, докато сам разкрие себе си като обвинител, измамник, лъжец и убиец. Така Сатана се лиши от симпатиите на преданата на Бога Вселена. Измамникът се откри и чрез това, че причини смъртта на Божия Син. (Писмо 16а, 1892)


Страница 1 от 1
 1-7 от 7  |   1