Sibir
PhotobucketБлогът на Raina
Raina
Raina, 55
« sibir.bg
БОЖИЯТ ПЕЧАТ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА Написана на : 2011-04-09 09:38:00

БОЖИЯТ ПЕЧАТ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

   Тези два израза са взети направо от Библията и понеже са тясно свързани с въпроса за почивния ден, в тази глава ще си изясним техния смисъл и съдържание. Те са изключително важни за нас, защото ще играят основна роля в последните събития на света. Нека разгледаме най-напред първия израз. Какво представлява Божият печат? В Библията "печат" и "белег" се употребяват в еднакъв смисъл. Прототипът на Божия печат, свързан с някакво запечатване или поставяне на белег, намираме в Езекиил 9:1-6: "Тогава той извика в ушите ми с висок глас и каза: Нека се приближат онези, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка. И ето, шест мъже идеха по пътя от горната порта, която гледа към север, всеки с разрушително оръжие в ръка и сред тях един човек облечен в ленено, с писарска мастилница на кръста му ... и Той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница. Господ му каза: Мини през града, през Ерусалим и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него. А на другите каза, при което аз слушах: Минете след него през града и поразете, окото ви да не пощади, нито да покажете милост ... но не се приближавайте към никого от онези, върху които е белегът; и започнете от светилището Ми. И така, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома."

Тук е докладвано едно видение на пророк Езекиил, което започва от 8-та глава и представя отвратителното идолопоклонство, извършвано в Божия храм в Ерусалим, и наказанието, което щеше да последва поради това. Въпреки всички проповеди и предупреждения на пророци и учители, еврейският народ потъна дълбоко в грехове и престъпления, и Бог бе решил да допусне тежко изпитание. Наближаваше вавилонското нашествие и армиите на Навуходоносор2  (605-562) щяха да опустошат Палестина. Но преди наказанието Бог желаеше да отдели и запази непокварените, като Негова неприкосновена собственост. Преди поголовното изтребление, представено във видението фигуративно чрез шестимата въоръжени мъже, трябваше да се извърши една специална дейност за запечатване или отбелязване на Божиите верни чада. Целта на този
белег беше те да останат невредими при близкото унищожение на Ерусалим. В символичната картина това запечатване се извършва от единия от шестимата мъже, който е облечен по-особено и носи мастилница, прикрепена на кръста Му.

Това пророчество се изпълни буквално, няколко години след видението, при нашествието на Навуходоносор 2 . Но докато всичко това засягаше съдбата на един само народ - юдеите, в Библията се говори за едно велико всесветско дело на запечатване на истинските християни преди катастрофалния край на света при Второто пришествие.

Сега нашият текст е Откровение-7:1-4: "След това видях четири ангела стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито по някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. И чух числото на подпечатаните-144 ООО подпечатани от всички племена на израеляните.   

   Тук е представено едно аналогично дело на запечатване: и при двата случая знакът се поставя на челата, отбелязват се слугите на Бога и това става преди всеобщото унищожение, с цел да бъдат запазени верните.

   Разбира се този знак е символичен, не буквален. Но да поясним накратко този пасаж от Откровението. Четирите ангела представляват божествените фактори, които задържат разрушителните сили на злото, преди да се извърши това специално дело.

   Четирите ъгъла на земята" означава географски целият глобус, а "ветровете" символизират войни и конфликти (Еремия 25:32). В светлината на великата борба между Христос и Сатана тези разрушителни сили представляват усилията на Сатана да сее навсякъде разрушения и унищожения. Когато Божието дело се приключи, Бог ще каже на ангелите:

    "Не се борете повече против Сатана и усилията му да руши. Оставете го да излее злобата си върху чадата на непокорството, защото чашата на нечестивото им е пълна.

   "Тогава свирепите ветрове на човешките страсти, всички елементи на борба, ще бъда пуснати. Целият свят ще бъде въвлечен в гибел по-страшна от оная, която дойде над древния Ерусалим ...

    Ние живеем сега точно в това време на обуздаване на злите ветрове, все още имаме относителен мир и Божия благодат за духовна подготовка. Сега е това съдбоносно и тържествено време на запечатване на истинските християни. Но съгласно пророчествата и събитията, това време скоро ще приключи. Затова трябва да го използваме най-рационално за себе си и за са човеците си.

Да продължим с тълкуванието. Йоан вижда друг ангел да се появява от изток, който носи със себе си Божия печат. От изток, в оригинала буквално "от изгрева на слънцето". В древни времена изток беше главната географска посока. Посоките се определяха от позицията на човек, обърнат с лице към изток. В Библията изток е Божията посока (Езек.43:2,1). Знамението на Човешкия Син ще се появи също от изток .

Думата "ангел" означава "вестител". Тази вест - последната вест за спасение, носи печата на живия Бог. Но както слънцето постепенно изгрява, докато стигне силата и славата на зенита, така и делото на този ангел, на тази вест, расте и в края ще озари цялата земя (Откр.18:1).

Сега можем да си изясним същността на Божия печат и запечатването.

В древността, в Близкия изток печатът се употребяваше за удостоверяване на законността и автентичността на един документ, като белег на собственост на даден предмет или за запазване на кутии и гробници от ограбване.

В края на Откровение 6 глава е зададен съдбоносният въпрос: "Кой ще устои?" Става дума за страхотните събития преди Второто пришествие. Откровение 7 глава отговаря: "Запечатаните с Божия печат!"

Така че запечатването приготвя Божия народ да устои в последната криза невредим, като Божия неприкосновена собственост. Що е Божий печат?

Откр. 7:3,4 ни казва, че Божият печат е поставен на челата на 144000 . Въпросът за 144000  излиза вън от рамките на това изложение, но само накратко можем да кажем, че това число е символично и представя всички спасени от последната генерация християни, които ще преживеят най-тежките кризи на последното време и живи ще посрещнат Спасителя. Да сравним сега Откр.-7:4 (цитиран вече по-горе) с Откр-14:1  видях, и ето, Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него 144 ООО, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им."

В първия текст се казва, че Божият печат е върху челата на 144000 , а във втория - че 144000  носят Божието име на челата си. Логично е да допуснем тогава, че Божият печат трябва да има нещо общо с Божието име. Очевидно тези изрази са фигуративни. А какво съдържа Божието име? - Изх.34:5-7:"И Господ слезе в облака ... и прогласи Господното име ... Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилва с милост и вярност, Който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния ... "

   Тук Бог оповестява Своето име и ние констатираме, че Божието име е синоним на Неговия характер с основни качества милост, верност и правда. Тогава нашият извод е, че да бъде запечатан един човек с Божия печат, означава Божият характер да се отразява в живота на този човек. Следователно запечатването означава освещение и това е вътрешната, същинска страна на Божия печат. Ап. Павел изяснява, че това става със съдействието на Светия Дух - Еф.4:30:"И не оскърбявайте Светия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението."

   Но Божият печат има и външна, видима страна; естествено това е нещо, което прави външно впечатление. В Езек. 20:12.20 Бог заявява, че съботата е белег на освещение и духовна връзка с Него: ,Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам. Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, Съм ваш Бог."        

   И действително в четвъртата заповед на декалога откриваме трите елемента на един печат: името, титлата и територията_на Неговата юрисдикция - Изх, 20:11: "Защото в шест дни Господ направи небето и Земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден Си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети, "

   Неговото име е "Господ", титлата Му - "направи", т.е. Творец, и от този факт произтича властта Му, и територията - "Небето и Земята", Четвъртата заповед разкрива Божията самоличност и Го идентифицира като Създател, В съботната институция намираме печата на Неговият авторитет.

   След всичко това борбата на Сатана против Божия закон и особено против съботната наредба е добре обяснима. Приемем ли съботната наредба, приемаме Твореца на Вселената. Забравим ли съботата, идва веднага еволюционната философия, която отрича творческия акт, отрича Създателя, Тогава светът се е самосъздал и вечно се развива. По този начин еволюционната хипотеза доведе до отричане на Библията, на спасителния план и в края до открито безбожие. Но до ден днешен тя остава недоказана и недоказуема научно (този въпрос ще бъде разгледан обстойно в отделна глава).

   И така, Божият печат има два аспекта: Христоподобен характер, гравиран в живота на вярващия, и съботната институция, За всеки човек, запечатването, като духовен процес, започва от момента на обръщането към вярата и трае до смъртта или до края на благодатното време. Когато Христос дойде, Той ще намери един верен народ, отразяващ Неговия чудесен характер - Откр14:12: " Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус." Преминаваме към втория израз:

БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

   Какво представлява той? Откриваме го в Откровението, последната книга на Библията. Откровение 13 глава е грандиозно пророчество и макар текстът му да е кратък, той е достоен за систематично изследване. Разбира се в рамките на тази книга не можем да направим това.

   Кое е основното тук? Описани са два звяра. Дадена е богата информация от качества, които ни помагат да определим тяхната самоличност. Подробното проучване показва, че първият звяр представен в ст. 1-10 е Римокатолическата църква, папството, Начиная от ст. 11 се говори за втория звяр - Откр.1З:11-17:"И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога като агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра, и принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра ... "

   Коя политическа или религиозна власт визира този символ? Някои разсъждения върху особеностите на този звяр ще ни помогнат да го идентифицираме с протестантска Америка, Съединените щати.

   Стих говори за края, за пленяването и убиването на първия звяр. А знаем, че папството бе сломено от Френската революция в 1798 г. И веднага след това се появява вторият звяр. Действително, по това време се образува младата американска държава.    

   Докато за първия звяр се казва, че възлиза "от морето", за втория - че възлиза от "земята". "Морето", както видяхме, е символ на народи и племена, гъсто населени области. Тогава "земята", като антипод на "морето", трябва да означава рядко населен район. Действително, папството се разви в Европа, а Америка се основа в новия безлюден континент.

   Вторият звяр има два агнешки рога, символ на младост и кротост. Двете основни характеристики на младата американска държава бяха протестантското вероизповедание, отличаващо се с голяма толерантност и зачитане свободата на съвестта, и републиканска форма на управление, по-демократична от монархията. Но нещо странно и парадоксално е добавено в описанието: "а говореше като змей".

   Пророчеството предвиждаше, че характерът на тази власт скоро ще се изроди в нетолерантност и неверотърпимост, тя ще стане преследваща сила. Стих 12 предсказва, че САЩ със своя авторитет ще съдейства за възстановяване на престижа на папството. През 1984 г. бяха създадени дипломатически отношения между САЩ и Ватикана. Това е началото на едно бъдещо развитие. Смъртоносната рана беше нанесена на папството в 1798 г., но пророчеството предвижда възстановяване на авторитета и силата му.В последните години ние сме свидетели и очевидци на изпълнението на това забележително пророчество.

   Без да навлизаме в подробности, можем да кажем, че то предвижда създаването на една коалиция, едно религиозно обединение на спиритуализъм, възродено папство и отпаднал I протестантизъм, което ще наложи "белега на звяра".

   Значи, успоредно с великото депо на запечатването на Божиите верни чада, ще се извърши и едно насилствено налагане на белега на звяра.

       КОЙ Е ТОЗИ "БЕЛЕГ НА ЗВЯРА"?

   Нещо характерно за Римокатолическата църква, някаква институция, аналогична на Божия печат, някаква фалшива събота. Всичко това ни подсказва, че белегът на звяра, трябва да е неделният празник, узаконен от папството.

   Ако искаме да бъдем последователни, трябва да кажем, че това е външната, видима страна на звяровия белег. А вътрешната, същинска страна е един формален, лицемерен религиозен живот, без освещение на характера, без Божията правда и закон, без Божията милост и верност.

   Ще бъде издаден закон за неделния ден, фалшивата религия ще бъде наложена чрез държавно законодателство, а това ще означава пълно потъпкване на правата на съвестта, защото държавният закон предвижда санкции при нарушаването му. Стихове 15 и 17 показват, че тогава Божият народ, който би желал да остане верен на декалога, ще бъде преследван, ще бъде икономически затруднен. И тогава целият свят ще бъде поставен пред една съдбоносна дилема: С Божия Закон или с фалшивата религия. Онези, които възприемат заблудите на една човешка религия, за да си спестят трудности и запазят земните си интереси за кратко време, ще понесат Божието не- одобрение за винаги, както е посочено в Откр. 14:9,10: " ... Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и Агнеца. "

   А онези, които желаят да останат верни на съвестта си, ще понесат трудности и страдания, но ще бъдат под Божията специална грижа и протекция. 3а това кризисно време имаме скъпоценното обещание в Исая 33:16: " Той ще обитава на високо, крепостите на скалите ще бъдат място на защитата му, хлябът му ще му бъде даден, водата му няма да липсва."

   По особени, неведоми пътища, Бог ще снабдява нуждите на Своя верен народ до пълното му избавление при славното Пришествие на Христос.

 

БОЖИЯТ ЗАКОН Написана на : 2011-02-25 10:42:15

БОЖИЯТ ЗАКОН

В тази глава ще разгледаме едно фундаментално библейско и общочовешко понятие с изключително значение, понятието "закон". Има ли сигурен критерий за право и добро?

Понятия, като морал, право, истина и добро, макар и да се считат от хората за относителни и зависими от епохата, културата и възгледите на дадено общество, от библейска гледна точка са абсолютни и валидни за всички времена и общества. Бог не е оставил решението на този въпрос да зависи от човешкото мислене, защото то се влияе от различни фактори и е често противоречиво. Затова във Втор-12:8.28 четем, че при определяне на добро и зло не нашите чувства трябва да бъдат. меродавни, а онова, което е постановил Бог:”Да не правите никак, както ние днес правим тук всеки както му се вижда за добро. Внимавай и слушай всички тези .думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след теб до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог."

Старозаветното еврейско понятие "закон" е "тора", което означава поучение, инструкция, а новозаветният гръцки еквивалент е "номос". Под "закон" в Библията се разбират всички Божии заповеди, наредби и постановления, изричната Божия воля, изразена в Св. Писание –Пс-19:7.8:"Законът Господен е съвършен, възвръща душата; изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия; повеленията Господни са прави, веселят сърцето; заповедта Господня е светла, просвещава очите."

В по-тесен смисъл на думата под "закон" се разбира Мойсеевото петокнижие, където са систематизирани Божиите повеления – Втор-З1:9 "А Мойсей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци ...”

Библията ни представя Бога като велик Законодател. Светът, в който живеем, е построен на строги и неизменни закони, факт, който с удивление констатираме. Ние вярваме в един Бог - Законодател, защото световният кодекс от закони предполага един Законодател.

Съществуват два типа закони: природни и духовни (морални и социални).Природните закони са обект на науката: Такива са например гравитацията, наследствеността и т.н. И Библията споменава някои основни природни закони, не само за да покаже величието, мъдростта и мощта на Бога, но да докаже, че законите не са се самосъздали и саморазвили, а са наложени от един Създател.

Предмет на нашето разглеждане ще бъдат духовните закни, дадени на човечеството в Божието Слово. Общо можем да кажем, че те регламентират отношенията между човека и Бога и човешките взаимоотношения. Те не са ни дадени, за да ни ограничават, а за да ни предпазят и ръководят в живота. Защо има Правилник за движението по улиците и пътищата? За безопасност! Така и съблюдаването на Божия Закон е път към мир, свобода и сигурност. Псалмистъ т заявява – Пс-119:165 "Много мир имат онези, които обичат Твоя Закон и за тях няма препятствия, за да се препъват."

В Библията срещаме два вида духовни закони: а) вечни и неизменни; б) с определена давност, временни. Общо за характера на Божиите заповеди четем Пс.111 :7.8

Делата на ръцете Му са верност и правосъдие; всичките Му заповеди са непоколебими; Утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правда."

Горната класификация е по отношение на валидността във времето. А по отношение на всички аспекти на човешките задължения спрямо Бога и съчовека, в Библията намираме 4 основни типа закони, които могат да бъдат систематизирани както следва:

1.Морален закон. В литературата се среща и обозначението "Декалог", което на гръцки означава "десетословие". Моралният закон, състоящ се от 1О висши нравствени принципи, е същността на Божия закон и най-висшата му част. Докато всички други закони са дадени чрез Мойсей, декалогът бе произнесен на Синай с Божия глас пред народа. Бог го написа на две плочи (скрижалите на завета) и заповяда да се постави на най-святото място, в ковчега на завета, докато останалите Мойсей написа и постави отстрани на ковчега - Втор.З1 :24-26 и Изх.40:20:"А когато Мойсей написа наредбите на този закон до край, тогава Мойсей заповяда на левитите, които носеха ковчега за плочите на Господния завет: Вземете тази книга на Закона и я сложете край ковчега за плочите на завета на Господа вашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против теб." Втор.З1:24-26."И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега..."Изх.40:20.Вечността и непроменимоспа на декалога са явни от целия Нов завет и специално от думите и живота на Христос - Мат.5:17.18:,Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне." Принципите на този закон отразяват Божия характер и са толкова непроменими, колкото и Сам Бог.

2.Церемониален (обреден) закон.Това бе цялата символична дейност за опрощаване на греховете в Ст. 3авет. Имаше специално богослужебно място за жертвоприношения, наречено скиния или светилище. То бе обслужвано от свещеници и левити. Принасяха се жертви, които символизираха идещия Изкупител - Христос. И когато Христос увисна на кръста, символите отпаднаха и цялата старозаветна обредна система се прекрати. Този въпрос е осветлен с изключителна вещина от ап. Павел в посланието му към евреите. И така, обредният закон важеше до Христос - Евр. 9:1,9-12: "А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище ... Със това Светият Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още външната скиния, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника съвършено чист, що се от- нася до неговата съвест ... плътски постановления наложени до едно време на преобразуване. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, ТОЙ влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е.не от настояще- то творение, веднъж за винаги в светилището и то не с кръв от козли и телци, а със собствената Си кръв и придоби за нас вечно изкупление."

Това време на преобразование, за което говори нашият текст, е моментът на Христовата изкупителна жертва на Голгота.

3.Граждански закон. Намира се в Изход-21,22,23 глави. Той уреждаше правните отношения в еврейската държава. Когато еврейската държава престана да съществува като независима единица, тогава и Гражданският кодекс, съобразен с обществените условия на древния Израил като нация, загуби своята сила. Но тъй като този закон представляваше приложение на широките принципи на декалога към специфичните условия на Израел, основните правила на правда и съд и човешките етични отношения, включени в него, са все още валидни.

4.Здравен закон (Санитарен). Диетичните принципи заедно с други санитарни и хигиенни норми бяха предназначени от един мъдър Творец за пордържане и запазване здравето на човека. Основани на изискванията на човешкото тяло, тези принципи в никакъв случай не могат да бъдат засегнати от кръста или от изчезването на Израел като държавна единица. Всичко, което не е свързано с жертвения ритуал, а се отнася за човешкото здраве, безспорно остава валидно за християнина. 3аконите, които подцържаха здравето и стимулираха дълголетието преди 3 500 години, ще дадат същите резултати и днес.

3дравните принципи ще бъдат изложени. по-обстойно в отделна глава. Преди да разгледаме последователно 10-те заповеди на моралния закон, трябва да си изясним понятието "грях". Дефиниция за грях ни е дадена от ап. Йоан -1Йоан.3:4:"Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие." Кратко и ясно е казано тук: грехът е беззаконие, Т.е. грехът е нарушение на закона и преди всичко, на моралния закон. И така всяко нарушение на 10-те Божии заповеди с мисли, думи и дела се нарича "грях". 'Познавайки добре съдържанието и смисъла на тези велики предписания, ние винаги можем правилно да оценим поведението си. Божият морален закон е даден в Изход-20:1-17 и повторен във Второзаконие-5:6-21, леко приспособен към условията на еврейския народ. Ще ползваме текста на официалното му прокламиране в Изх. 20 глава:

1-Първата заповед гласи-ИЗХ.20:1-З:"Тогава Бог изговори всички тези думи: Аз съм Йеова, твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене." Най-напред Бог съобщава Своето име - Йеова. Йеова означава Съществуващият, Живеещият, Вечният. Тази заповед утвърждава великия факт, че има само един Бог и Той изисква поклонение само на Него. Схващането за единствен Бог бе чуждо за политеистичната (многобожна) вяра и практика на другите народи, на езичниците. С тази заповед Бог апелира да Го поставяме над всичко друго, да бъде на първо място в нашите мисли и чувства. Зависимостта от нещо друго, освен от Бога, безразлично дали е богатство, знания, положение или приятели, ни поставя в опасност. Ако обичаме нещо друго повече от Бога и му посвещаваме най-добрите си сили, то ни става бог и ние се оказваме нарушители на първата заповед.

2-Втората заповед гласи - ИЗХ.20:4-6:"Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу, или във водата под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш, защото, Аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвърто поколение на онези, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди."

Докато първата заповед подчертава, че има само един Бог, втората изтъква духовната Му природа и забранява идолопоклонството. Древните езичници боготворяха изваяни образи, покланяха се на слънцето, звездите, някои животни и Т.н. Бог не желае да Му служим чрез видими, материални образи, а да Го възприемаме като велико духовно Същество. Съвременните икони и скулптури, на които хората се молят, представляват модерно идолопоклонство. Безумието на идолопоклонството проличава от факта, че идолите са продукт на човешко майсторство и следователно подчинени нему. Това е подчертано многократно в Библията. Достатъчно е да прочетем Ис.44:9-17:"Всички, които създават изваяни идоли, са за посрамване ... Кой е онзи, който прави един бог или излива изваян идол, и то съвсем безполезен? .. Ковачът кове брадва ... дърводелецът опъва връв, начертава идола с тебешир, изработва го с длета ... и го създава по човешки образ, според човешката красота, за да стои в къщи. Отсича си кедри и взема бор и дъб, той си беше избрал между горските дървета едно ... Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да яде, изпича печиво и се насища ... и от останалото от него прави бог, изваяния си идол. Коленичи пред него и му се кланя, и му се моли: избави ме защото ти си мой бог." .

Оправданието, че чрез иконите Бог се обожава, не намалява силата на забраната, защото заповедта категорично забранява не само поклонението на идоли, но и правенето на идоли. Когато Бог оповестяваше принципите на Своя закон, Той не демонстрира никакъв образ, за да предпази народа от всякаква форма на идолопоклонство. Това припомня Мойсей във

Втор- 4:11,12,15-18:"Вие се приближихте и застанахте под планината и планината гореше в огън до небето, и имаше тъмнина, облак и мрак. Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте думите, но не видяхте никакъв образ, само чухте глас.И така, внимавайте добре за себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня, в не видяхте никакъв образ, да не би да се отклоните и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или жена ... От друга страна, тази заповед не забранява използването на художество с религиозен сюжет. Осъдено е поклонението, обожаването на образите. Има съществена разлика между картина с религиозна тематика и идол (икона). Картината се превръща в идол, ако извършваме религиозно поклонение и служба пред нея, ако се молим пред нея. В домовете си можем да имаме художествени произведения с религиозен сюжет, които извикват в нас благородни мисли и чувства, без обаче да ги обожаваме.

3-Третата заповед гласи - Изх.20:7:"Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му. "

Тази заповед е религия на езика. Думата преведена "напразно" означава "фалш", "суета", "празнота". Главната цел на третата заповед е да внуши респект. Божието име е свято и не бива да се произнася безгрижно и непочтително. Някои имат лошия навик многократно да споменават Божието име в обикновени, лекомислени разговори, а други кълнат, използвайки святото име. Всичко това е грях против третата заповед. Божието име трябва да бъде изговаряно със страхопочитание и то само при подходящи случаи, именно, когато говорим за Бога или когато произнасяме молитва.

Третата заповед осъжда и лицемерната претенция за набожност, ако не живеем съгласно божествените предписания.

4-Четвъртата заповед гласи - Изх.20:8-10:"Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецъm, който е в дома ти, защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови седмия ден и го освети."

Четвъртата заповед говори за почивния ден. Тя ще бъде разгледана изчерпателно в следващите глави, затова тук няма да я коментираме.

5-Петата заповед гласи - Изх.20:12:"Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог."

Почит към родителите. Те са Божии представители пред децата и трябва да бъдат първият авторитет за тях. Докато децата са под възрастта на моралната отговорност, трябва да проявяват послушание към родителите. По-късно дължат почит и уважение към тях, а когато родителите остареят, и синовна грижа. За съжаление днес мнозина изоставят немощните си родители на произвола на съдбата, но заповедта ни казва, че почитта към родителите е условие за дългоденствие.

6-Шестата заповед гласи - ИЗзх.20:1З:"Не убивай. "

Отнемането на човешки живот е тежко престъпление, защото всеки живот е свят. Но Библията осъжда и моралното убийство като нарушение на шестата заповед. Исус включва в нея също гняв и презрение - Мат.5:21.22:"Чули сте че е било казано на древните: "Не убивай; и който убие ще бъде виновен пред съда". Апък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, ще бъде виновен пред съда; и който рече на брат си "рака", ще бъде виновен пред синедриона; а който му каже: "бунтовни безумецо" ще бъде виновен за огнения пъкъл."

По-късно Йоан прибави и омразата - 1 Йоан 3:15: "Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот."

Тази заповед забранява не само насилие над тялото, но и нещо, което е с далеч по-големи последици - нараняване на душата. Лошите и оскърбителни думи също убиват.

7-Седмата заповед гласи - ИЗХ.20:14:"Не прелюбодействай. "

Тази заповед се отнася не само за изневяра на партньора в семейството, но и за блудство, разврат и промискуитет (без разборен секс). Седмата заповед закриля брака, който за християнина е скъпоценен като живота. Всяка нечистота в мисли, думи и дела се осъжда от нея. Исус посочи това в Мат.5:27.28:"Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодвйствай. " Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си"

 8-Осмата заповед гласиИЗХ-20:15"Не кради

Тук е установено правото на собственост, което трябва да се зачита от щ~угите и без което няма сигурност и защита в обществото. Тази заповед урежда материалните отношения между хората. Тя забранява всяко нечестно присвояване на благата на другия и важи еднакво за работодателя и за работника. Фалшификациите, скриване на дефектите и неверно представяне на качествата на стоката, употреба на фалшиви везни и мерки са дела на крадец толкова, колкото и джебчийството
или обир на магазин. Присвояване чужди вещи или пари, защото притежателят им е забравил, или използване на държавни материали за лични цели, е чиста кражба.

9-Деветата заповед гласи-ИЗХ.20:16:"Не свидетелствай лъжливо против ближния си."

Тази заповед може да бъде престъпена публично чрез неверно свидетелство в съд. Лъжесвидетелството е било винаги смятано за сериозно провинение против обществото. Но тази заповед се нарушава често чрез злословене на другите, чрез клевети и клюкарство и чрез всяка изговорена лъжа. Днес мнозина считат лъжата за почтен грях и мислят, че не може да се живее без лъжа. Някои твърдят, че има бели и черни лъжи, но заповедта е категорична и пределно ясна. Всяка лъжа е грях. Деветата заповед може да бъде нарушена и с мълчание, когато някой е осъждан несправедливо. Може да бъде нарушена и със свиване на раменете и вдигане на веждите.

10-Десетата заповед гласи-ИЗХ.20:17:"Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай  жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти."

Тази забрана е фундаментална за човешката опитност, защото прониква в подбудите на нашите постъпки. Тя установява принципа, че самите ни мисли са под юрисдикцията на Божия закон и че ние сме толкова отговорни за мислите, колкото и за делата си. Поддържането на неправа мисъл предизвиква неправо желание, което след време ражда неправо действие. Човек може да се въздържа от прелюбодейство поради социалната и гражданска санкция, която би последвала, но в очите на небето той може да е толкова виновен, колкото и ако би извършил деянието. Тази заповед осъжда и завистта. Тя обобщава декалога утвърждавайки, че човек е съществено свободен морален деец. В основата на моралния закон стои любовта. Христос посочи това, като обобщи десетте заповеди в два основни принципа: любов към Бога и любов към човека

 

Божията църква има нуждa от водачи Написана на : 2010-08-21 01:03:19

Божията църква има нуждa от водачи с различни дарби

И ако постоянства да изпълнява заповедите Ми и съдбите Ми, както прави днес, Аз ще утвърдя царството му до века.Сега, прочее, пред целия Израил - Господното общество, и при слушането на нашия Бог, заръчвам ви: Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да продължавате да владеете тая добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си за винаги.-1 Летописи 28:8

    Последното велико дело на Давид на официалния му пост беше да привлече още веднъж вниманието на народа към неговата връзка с Бога ... Изисква се вярност към Бога за получаването на благословенията, които Той е обещал да даде на всички, покоряващи се на Неговите наставления. Всички, които са решили да Му служат, трябва да изпълняват заповедите Му. Ако със сърце, разум и душа вършат Неговата свята воля, те стават представители на Неговото царство. Тържественото поръчение на Давид трябва да се помни от онези, които са на отговорни Постове днес, защото то е "Толкова обвързващо за тези хора, колкото беше обвързващо за Соломон по времето, когато беше дадено. И днес Божият народ е изпитван така, както хората в Дните на Соломон.

   Цялата тази глава [1 Летописи 28 гл.] е много важна за Божия народ, който живее в наши дни ... Божията служба не е поверена на преценката и избора на един човек, а е разпределена между онези, които желаят да работят с интерес и
себепожертвователност. По
този начин всички, според способностите и уменията, които Бог им е дал, носят отговорностите, които Той им е определил. Важните интереси на един велик народ бяха поверени на водачи, чиито дарби бяха подходящи, за да се справят с тези отговорности. Някои бяха избрани да ръководят деловите работи; други бяха избрани да се Грижат за духовните въпроси, свързани с поклонението на Бога. Цялата религиозна служба и всеки клон от деловия живот трябваше да носи подписа на Небето. "Свято място на Господа" трябваше да бъде мотото на работниците във всяка област. Считаше се за жизненоважно всяко нещо да бъде извършвано с ред, приличие, вярност и бързина.

Господ дава мъдрост на всички, които Му служат. Носената в пустинята скиния и храмът в Ерусалим бяха построени според специалните Божии наставления. В самото начало Бог даде конкретни указания за оформянето и осъществяването на това дело. В нашата епоха Той е дал на Своя народ голяма светлина и наставления във връзка с напредъка на Неговото дело върху една възвишена, изтънчена, облагородяваща Основа.

 

БОЖИЯТ ЗАКОН Написана на : 2010-03-23 02:15:55

БОЖИЯТ ЗАКОН НЕ Е ДАДЕН САМО  ЗА ИЗРАИЛТЯНИТЕ

Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят; и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.ИЗХОД-19:5,6-

Господ възнамерява да изговори Своя Закон със страшно величие в съот­ветствие с възвишения Си характер ... Бяха направени приготовления спо­ред заповедта и в подчинение на една следваща заповед Моисей каза да се постави ограда около планината, за да не може нито човек, нито животно да влязат без позволение в свещеното място ...

На сутринта на третия ден, когато погледите на всички хора бяха насочени към планината, върхът й беше покрит от плътен облак, който ставаше все по­черен и гъст и се простираше надолу, докато цялата планина беше обвита в мрак и страшна тайнственост. После се чу звук като от тръба, призоваващ хората да се срещнат с Бога и Моисей ги отведе до подножието на планината. От гъстата тъмнина проблеснаха ослепителни светкавици, докато трясъкът на гръмотевиците ехтеше и проехтяваше сред околните възвишения ...

Гръмотевиците спряха. Тръбата вече не се чуваше. Земята застина. Настъпи период на тържествена тишина и после се чу Божият глас. Господ извести Своя закон, като говореше от гъстата тъмнина, която Го обгръщаше, докато стоеше на планината, заобиколен от свита от ангели ...

Йехова разкри Себе си в страшното Си величие на Съдия и Законодател, но и като съчувстващ пазител на Своя народ. Този, Когото те вече познаваха като свой водач и избавител, Който ги беше извел от Египет и който по този начин беше показал, че стои над всички египетски богове - сега Той изговаряше Своя закон.

По това време Законът не беше изречен единствено за доброто на евреите.

Бог ги почете като ги направи пазители на Своя закон, но той трябваше да бъде пазен като свят завет по цялата земя. Заповедите в Декалога се отнасят за цялото човечество и те бяха дадени за наставление и напътствие на всички. Десет заповеди - кратки и авторитетни - включват задълженията на хората към Бога и към другите хора. И всички са основани на великия основополагащ прин­цип на любовта.

 

БОЖИЯТ ЗАКОН Написана на : 2009-06-12 21:27:13
БОЖИЯТ ЗАКОН

БОЖИЯТ ЗАКОН

Не лъжи и не убивай, не кради!

По Божият закон живей и ти!

Чуждата жена не пожелавай,

закона Божи изпълнявай!

Прави добро! На злото със добро отвръщай.

В трудности очите си към Бога ти обръщай.

Моли се честно, с Бога не търгувай,

сал Той да ти прощава, не трябва

животът ти в грях да продължава.

Покай се! Докато е време.

Недей да носиш това бреме.

Обичай хората, благата и земята.

Обичай цялата небесна шир

и тез що борят се за мир.

Алчност, злоба щом презреш,

не ще във мъки да умреш.

Помни, че всичко тука е лъжа,

безмилостна човешка пустота.

Обичай Бога и бъди му верен ти.

Прости на всички и на себе си прости.

Душата ти ще стане лека, чиста,

кат утринна зора лъчиста.

Очите ти ще грейнат кат маниста.

Каквото приживе дадеш,

това ще найдеш, след като умреш.

Помни, че приживе се съгрешава

и сал приживе, с молитва се прощава.

Смирено ти моли се и помни,

душата си ти грешна очисти.

Бъди готов! Не знае се мига кога

ще дойде и при теб смъртта.

Душата ти пречиста, без тревога,

ще литне в миг по пътя си към Бога.

Божествената обич щом те озари,

знай, че обич и блаженство там цари.

Цветя, градини, нежност, топлота

ще срещнеш в Рая.

Макар и грешна да съм,

туй го зная.

 

Страница 1 от 1
 1-5 от 5  |   1