Sibir
По дяволите късните съвети,по дяволите мъдростта дори! Предлагам аз отново на сърцето в пожарите от чувства да гори!
blogs left blogs right
Iordanka
Iordanka, 49
« sibir.bg
литературна разработка A+ A- Написана на : 2007-11-20 22:07:08

Подготовка за разработка на литературна тема

ПРОМЕТЕЙ— ЧОВЕКОЛЮБЕЦ И БОРЕЦ СРЕЩУ ТИРАНИЯТА И ПРИМИРЕНИЕТО С НЕПРАВДАТА

Когато се разработва определена литературна тема, в центъра на работата стоят един или няколко проблема, които трябва да бъдат изяснени. Въз основа на един и същ текст на литературната творба могат да бъдат направени различни изводи и обобщения в зависимост от зрителния ъгъл, от който ги разглеждаме.

Преди да се пристъпи към писането на поставената тема, литера­турният   материал   и   наблюденията   върху  текста   на творба трябва да бъдат организирани. Първо се изработва а след това план-конспект.

В план-тезиса се поставят само основните тези1, докато в план-конспекта освен тях влизат всички възлови моменти: постанов­ките, доказателствата, обобщенията, илюстрациите с художествения текст на съответната литературна творба, т. е. всички важни моменти в лаконичен, конспективен вид. План-конспектът може да бъде по-по-по-кратък.

Предлагаме ви примерен план-конспект, по който можете да раз­работите темата.

а) Съчинението може да започне с представяне на времето, което атическата трагедия отразява (вж. урока „Произход и особености на атическата трагедия").

б) Въвеждането в поставената тема може да стане и чрез съпо­ставката на различния смисъл, който Хезиод и Есхил влагат в разра­ботката на мита за Прометей.

в) Начало на съчинението може да стане и известният цитат от стихотворението  на  Смирненски:  „Гори,  гори  земята,  вред огъня на свободата."

2. Изложение

Първа теза: Хуманизмът на на Прометей. Съзнателна името на хората.

а) Защо Прометей въстава срещу Зевс?

Несправедливото   решение   на   Зевс   да   унищожи   чорешкия   род (228—233); неуважението на тирана към традициите, грубото потъпкване на добродетелите (147—150). Чувствата на Прометей кьм хората — обич, съчувствие, уважение, желание да защити човешкия род (234—241; 442—445).

б) Какво е направил Прометей за хората?

Прометей и прогресът на хората. Носител на порива към прогрес. Творец на блага, новатор в името на хората: създава домовете, кора­бите, лекарствата, цифрите, занаятите, дава им огъня и т. н. (442—471; 476—506). Прометей — символ на творческото начало в човека и в човешката история.

в) Съзнателна саможертва в името на хората (265).

Прометей — символ на борческото начало и подвига в името на човека.

Втора теза: Прометей борец срещу тиранията и примирението с неправдата.

а) Горда и непреклонна личност (234—235; 265—267); чувство за собствено достойнство, което идва от съзнанието на героя за правотата на делото му (374—376); силна воля, непреклонен характер, уверен в правотата на своята постъпка, готов за саможертва (265).

б) Презрение към малодушието, страхливостта, лакейството и при­мирението с несправедливостта.

Прометей и Океан. Смелата непреклонност и готовност за саможертва се сблъскват с малодушното примирение със злото, с нес­пособността на благоразумната, егоистична личност да разбере тра­гичната красота в подвига на безумно смелия в името на хората (284—396).

Прометей и Хермес. Величавата гордост на бореца и жалката горделивост на слугата на силните (952—965). Унищожителното пре­зрение на титана към низшите духом (966—967). Сблъсък на велича­вото с ниското, на прекрасното с нищожното.

в) Прометей — символ на порива към свобода.

Смелост (178—179), дързост, непреклонност (966—967; 975—979); оптимизъм (1040—1054). Думите на Хермес — признание за смелостта и силата на Прометей (979).

3. Заключение. Нравствената красота и величие в образа на Про­метей. Образът на Прометей през вековете.

Както се вижда, при подобен план-конспект съчинението се из­гражда композиционно преди всичко върху основата на сравнителни характеристики. Разбира се, възможен е и друг подход към същата те­ма. Възможно е при същото заглавие проблемите да се формулират, разположат и подредят по друг начин. Важното е съчинението да има ясна композиция, добре очертани проблеми, подпроблеми и съответния доказателствен илюстративен материал към тях. Така ще се постигне строга целенасоченост в работата по поставената тема