Sibir
Блог Энергия Мечты
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg
Формула за лице на окръжност Написана на : 2017-01-10 20:50:06

S = 3,14.r.r

Формула за обиколка на окръжност Написана на : 2017-01-10 20:47:13

P = C = 2.3,14.r

Формула за лице на триъгълник Написана на : 2017-01-10 20:41:22

1

Формула за обиколка на триъгълник Написана на : 2017-01-10 20:34:31

P = a + b + c

Формула за лице на квадрат Написана на : 2017-01-10 20:30:21

S = a.a

Формула за обиколка на квадрат Написана на : 2017-01-10 20:28:17

P = 4.a

Формула за лице на правоъгълник Написана на : 2017-01-10 20:25:03

S = a.b

Формула за обиколка на правоъгълник Написана на : 2017-01-10 20:22:59

P = 2 .a + 2.b

Аксиома Написана на : 2016-08-11 12:32:47

Изходно твърдение на някоя научна теория, което се взема като недоказуемо в дадената теория и от което (или съвкупността на които) се извеждат всички останали твърдения та теорията съгласно приетите в нея правила на извеждане. Съвременното разбиране за аксиоматичния метод изисква от аксиомите да отговарят само на едно условие: от тях и само от тях да се извеждат всички останали твърдения (теореми) на дадената теория. Въпросът за истинността на аксиомата се решава или в рамките на други научни теории, или с намиране на интерпретации (Интерпретация и модел) на дадената система.

Геометрия на Лобачевски Написана на : 2016-08-11 12:07:20

Две успоредни прави минават през една точка

Н.И.Лобачевски (1792-1856) В основата на построяването на геометрията на Лобачевски легнала идеята за тясната зависимост на геометрическите отношения от природата на материалните тела. Лобачевски предположил, че петият постулат на Евклидовата геометрия е називисим от другите положения на същата геометрия, и построил логически непротиворечива нова система на геометрията, в която петият постулат гласи: през точка, лежаща вън от една права, може да се прекара не една, а поне две успоредни линии. Лобачевски се стремял да докаже постулата за успоредните, като се обръщал към самата реалност. Геометрията на Лобачевски става става убедителен аргумент против априоризма на Кант.

Безкрайност лоша Написана на : 2016-08-09 23:20:36

фрактал

Метафизическо разбиране на безкрайността на света, което предполага признаването на монотонното, безкрайно повтарящо се редуване на едни и същи конкретни свойства, процеси и закони на движение в каквито и да било мащаби на пространството и времето. По отношение строежа на материята лошата безкрайност означава допускане на неограничена делимост на материята, при която всяка по малка частица притежава същите свойства и се подчинява на същите специфични закони на движение, както и макроскопичните тела. В разбирането на строежа на Вселената то предполага безкрайна йерархия на механическите системи с едни и същи свойства и закони на съществуване. В разбирането на развитието на природата то означава признаване на безкрайни кръговрати на материята с постоянно възвръщане към един и същ изходен пункт.


Диалектиката го отхвърля, като се основава на неизчерпаемостта и нееднородността на материалния свят,на съществуването на безкрайно множество от качествено различни равнища на структурната организация на материята,на вечното саморазвитие и качествени изменения на материята и формите на нейното движение.

*  *  *

Разглеждайки тази информация си спомних за фракталната геометрия, която представлява математическо множество "начупени" самоподобни фигури потъващи в безкрайност. Благодарение на нея може да се опише абсолютно цялата природа, всеки един детайл на материята! Това означава, че комунистическата диалектика в този случай не е на вярни позиции, или просто противоречи на фракталната теория. Все пак фракталните елементи са навсякъде и са доста разнообразни, но учените са успяли да ги сведат до "аксиома". Фракталната теория намира приложение в много сфери - кардиологията, програмирането, правят се фрактални антени и много неща още. Това е въпрос относно безкрайността, поставен в друга светлина.

Страница 1 от 1
 1-11 от 11  |   1