Sibir
Блог Энергия Мечты
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg
Индукция Написана на : 2016-08-11 15:58:58

Един от типовете умозаключение и метод на изследване. Като форма на умозаключение индукцията осигурява възможността за преминаване от единичните факти към общите положения. Обикновено се разграничават три основни вида индуктивни умозаключения: пълна индукция; ',чрез просто изброяване (популярна индукция);научна индукция (двата последни типа образуват непълната индукция). Пълната индукция представлява извод на общото положение за идшн класкато цяло въз основа на разглеждането на всички негови елементи; тя дава достоверен извод, но сферата на нейното положение е ограниченадо класовете, броят на членовете, които лесно може да се обхване. При популярната индукция наличието на някакъв признак в част от елементите на класа служи като основание за заключението, че и всички елементи на дадения клас притежават този признак. Популярната индукция притежава неограничена сфера на приложение, но нейните изводи образуват само вероятни положения, които се нуждаят от следващо доказателство. Научната индукция също представлява извод от част от елементите на даден клас за целия клас, но тук като основание за извода служи разкриването в изследваните елементи от класа на съществените връзки, необходимо обуславящи принадлежността на даден признак към целия клас. Затова основно място в научната индукция заемат прийомите на разкриване съществените връзки, което предполага сложен анализ. В традиционната логика са формулирани няколко такива прийома - т.нар. индуктивни методи на изследване причинната връзка: метод на единственото сходство, метод на единствената разлика, обединен метод на сходството и разликата (метод на двойното сходство), метод на съпътстващите изменения и метод на остатъците. Индукцията се разбира като път за опитно изучаване на явленията, в хода на което от отделните факти от отделните факти се извършва преминаване към общи положения, отделните факти сякаш насочват към общото положение. В реалното познание индукцията е винаги в единство с дедукцията.

Дедукция Написана на : 2016-08-11 15:57:57

 Един от основните начини на разсъждение (умозаключение) и метод на изследване. В широк смисъл под дедукция се разбира всеки извод изобщо, в по-специфичен и най-често употребяван смисъл - доказателство или извеждане на твърдение (следствие) от едно или няколко др. твърдения (предпоставки) въз основа на законите на логиката, което има достоверен характер. Вслучая дедуктивният извод на следствието се съдържа в предпоставките в скрит вид и те трябва да бъдат предпоставки извлечени от тях в резултат от прилагане на методите на логически анализ. Съвременното понятие за дедукция е разширено обобщение на Аристотеловото тълкеване на дедукцията като извод от общото към частното и показва неговата едностранност.

Страница 1 от 1
 1-2 от 2  |   1