Sibir
Блог Энергия Мечты
blogs left blogs right
Энергия
Энергия, 27
« sibir.bg
Как да победим компютъра на шах Написана на : 2017-02-16 20:29:15

Във ерата на бързоразвизащите се технологии и мощните апарати във един момент човек се изправя срещу компютъра. Такъв момент е играта на шах и едва ли накой вече се удивява от това, че комнютърът с лекота побеждава човек, който добре знае правилата. Въпросът е не само в това, че е нужно знание на правилата, но и метод за надделяване, защото съвременните програми (енджини, движки) съставени от все по-съвършенни алгоритми, играят със силата на гросмайстор, а някои дори надделяват на световния шампион. Тук трябва да ви огорча, защото вълшебен метод няма. Но за щастие машината и програмите имат както силни страни, така и ред слабости. Ето някои от силните и слабите черти на програмите за шах:


1. Компютърът е великолепен тактик - изчислява комбинации, ходове, позиции много бързо и надиграването в открита борба с него е непосилна задача, защото изчислява точно всякакви усложнени варианти.

За да победим компютъра трябва да играем позиционно , т.е. да избягваме усложненията и заплетените ходове ,варианти, трябва да се придържаме към избраната стратегия и да не се впускаме в тактически бурии. Трябва да опростяваме играта разменяйки фигури и да се доберем до ендшпила, където е слабото място на всеки алгоритъм. Шахматните програми играят зле в ендшпил с няколко фигури. Не забравяйте, че компютърът е "алчен" и е готов да приеме почти всяка жертва, ако не забележи нещо нередно.


2. Психологическият и физиологическият фактори не влияят на компютъра.

Трябва да играем със 100% внимание и концентрация.


3.  Компютърът съдържа в себе си огромна база данни - дебютни, игрови и т.н.

- На всяка база данни, ние можем да създадем за себе си по-добра и да се обогатим. Компютърът може и да изчислява бързо, но все още не може да се самообучава, за разлика от нас.

 

1

За стратегията и тактиката Написана на : 2017-02-16 08:36:50

Стратегията изисква размишление, тактиката - проницателен поглед. Макс Еве

1

Моя партия срещу компютъра Написана на : 2017-02-14 18:22:39

15 ход Моя партия срещу компютърна програма на 33% от нейната мощност, завършила с победа за мен (белите).  Въпреки двете сериозни грешки в партията, след жертва на офицера и контраигра на царския фланг успях да измъкна победата като по чудо. Имаше моменти, в които мислех, че губя партията, но и компютъра направи своите слаби ходове, прие жертвата ми и беше матиран красиво. И така, ето я и самата партия: 

Ц - цар

Д - царица

Т - топ

О - офицер

К - кон


1. d4 e6 -   дебют на дамската пешка.

2. c4 Kf6

3. Kc3 Ob4

4. Kf3 d5

5. cxd5 exd5

6. Og5 h6

7. Oh4 c5

8. a3 Oxc3+

9. bxc3 cxd4

10. cxd4 Og4

11. e3 O-O

12. Oe2 Kc6

13. O-O Tc8  -до тук с дебюта и известните предварително ходове. Партията навлиза в мителшпил, фигурите и на двете страни са развити.

14. Тb1? b6 -първа грешка за белите, защото отговора на черните го обезмисля, а и по енергично би било 14. h3  с идея. При така стеклите се обстоятелства, борба на дамския фланг е неизгодна за белите.

15. Ке5  Oxe2 - опит за изостряне на играта от моя страна, който успя, но след който черните фигури стоят по-добре. По удар са и конят и офицерът на линия е. След 15. ... Ке5 16. dxe5    черните губят офицер или кон, но не попаднаха в капана.

16. Де2 g5

17. Кс6 Тс6

18. Оg5 Де7

19. h3 Да3 - груба грешка

20. Дf3 Де7

21. Ое5 Ке4

22. Дf5? Tg6

23. f3?? Kd2 - след това проспиване на вилицата мислех, че съм загубил партията. Единият топ си отиде, но както се оказа в последствие не съвсем...

24. Дg4 Te6

25. h4 f6

26. hxg5 fxe5

27. gxh6+ Цh7

28. Цf2 Txh6

29. Th1 e4

30. Th6+ Цxh6

31. Th1+ Дh4+

32. Th4#

Chemtrails Написана на : 2017-02-09 16:28:43

Chemtrails е явление, което едва ли има човек, който да не е наблюдавал. През деня и през нощта летят самолети и разпръскват химикали. Въпросът е какви и защо? Имайки в предвид, че в САЩ са правени подобни опити с цели градове, това може да са насочени върху хората експерименти или вече доказали своята ефективност въздействия. Друг вариант е, че може да се случва нещо с атмосферата - например засуха. Помним, че миналата година нямаше сняг, а в 2017 вече имаме много и то за пръв път от доста време, та чак и в Сахара падна сняг. Заради въздействието върху населението и възможността това да е оръжие за въздействие върху съзнанието на хората отнасям темата към категория Психотроника. Самата реакция на хората го предопределя, а самото изпускане на газове в атмосферата може да е направено тайно с най-добри намерения, особено ако проблемът е сериозен. Това явление е наблюдавано в целия свят и за него много рядко се говори по телевизията.

 

3.12

СТАРИЗМ Написана на : 2017-01-25 14:44:18

СТАРИЗМ(от англ.star —звез­да) —гиперболизированный в капита­листических странах культ знаменитос­тей, идолов из среды исполнителей эстрадной музыки, актеров, спортсменов. С. составляет неотъемлемый элемент функционированиямассовой культуры. С начала XXв. и особенно в последнее время на Западе усиливаются тенден­ции превращения в «звезд» политиков, обозревателей радио, телевидения и прессы, ведущих различных прог­рамм —энкорменов(от англ.anshor — ставить на якорь, скреплять иman — человек), чья личная популярность держится часто на созданном для них имидже«друга», «отца» семей слуша­телей или зрителей.

 

Словарь Эстетики Беляева, 1989

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕА­ЛИЗМ Написана на : 2017-01-25 13:37:02

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕА­ЛИЗМ—творческий метод социалис­тического иск-ва, зародившийся в на­чале XXв. как отражение объективных процессов развития худож. культуры в эпоху социалистической революции. Ис­торическая практика создала новую действительность (неизвестные до сих пор ситуации, конфликты, драматиче­ские коллизии,нового героя —револю­ционного пролетария),к-раянужда­лась не только в политическом и фило­софском, но и в худож.-эстетическом осмыслении ивоплощедии,потребовала обновления и развития средств класси­ческогореализма. Впервые новый метод худож. творчества нашел воплощение в творчествеГорького,на волне событий первой российской революции (роман «Мать», пьеса «Враги», 1906—07).В со­ветскойлит-реииск-веС. р. занял веду­щее положение на рубеже 20—30-х гг., теоретически еще не осознанный. Само понятие С. р. как выражение ху­дож.-концептуальной специфики нового иск-ва вырабатывалось в ходе бурных дискуссий, напряженных теоретических поисков, в к-рых принимали участиемн.деятели советской худож. культуры. Так, писатели первоначально по-разно­му определяли метод формирующейся социалистическойлит-ры:«пролетар­ский реализм»(Ф.В. Гладков,Ю.Н.Ли-бединский),«тенденциозный реализм»(Маяковский),«монументальный реа­лизм» (А. Н. Толстой), «реализм с социа­листическим содержанием» (В.П.Став-ский).Итогом дискуссий и явилось оп­ределение этого творческого метода социалистического иск-ва как «С. р.». В 1934г. он был закреплен в уставе Союза писателей СССР в виде требо­вания «правдивого, исторически кон­кретного изображения жизни в ее ре­волюционном развитии». Наряду с ме­тодом С. р. в социалистическом иск-ве продолжали существовать и др. творческие методы:критический реа­лизм, романтизм, авангардизм,фанта­стический'реализм. Однако на почве новой революционной действительно­сти они претерпели определенные из­менения и влились в общий поток со­циалистического иск-ва. В теоретиче­ском плане С. р. означает продолже­ние и развитие традиций реализма предшествующих форм, однако в от­личие от последнего он опирается на коммунистический общественно-по­литический и эстетический идеал. Имен­но этим прежде всего и определяется жизнеутверждающий характер, истори­ческий оптимизм социалистического иск-ва. И не случайно С. р. предпола­гает включение в худож. мышление романтики(Романтика революцион­ная) —образной формы историческо­гопредвосхищения в искусстве,мечты, основанной на реальных тенденциях развития действительности. Объясняя изменения в об-ве общественными же, объективными причинами,социалисти ческоеиск-во видит свою задачу в рас­крытии новых человеческих отноше­ний еще в рамках старой социальной формации, их закономерное поступа­тельное развитие в дальнейшем. Судьбыоб-ваи личности выступают в произв. С. р. в тесной взаимосвязи. Присущий С. р. историзм образного мышления(Мышление художественное)способ­ствует объемному изображению эсте­тически многогранного характера (напр., образ Г. Мелехова в романе «Тихий Дон»М.А.Шолохова),худож. раскрытию созидательного потенциала человека, идеи ответственности лич­ности перед историей и единства обще­исторического процесса при всех его «зигзагах» и драматизме: препятствия и поражения на пути прогрессивных сил, наиболее трудные периоды исто­рического развития осмысляются как преодолимые благодаря обнаружению жизнеспособных, здоровых начал в об-ве и человеке, оптимистической в ко­нечном счете устремленности в бу­дущее (произв. М. Горького, А. А. Фа­деева, разработка в советском иск-ве темы Великой Отечественной войны, освещение злоупотреблений периода культа личности и застоя). Историче­ская конкретность обретает в иск-ве С. р. новое качество: время становится «трехмерным», что позволяет художни­ку отражать, говоря словами Горького, «три действительности» (прошлое, на­стоящее и будущее). В совокупности всех отмеченных проявлений историзм С. р. непосредственно смыкается с ком­мунистическойпартийностью в искус­стве.Верность художников этому ле­нинскому принципу мыслится как залог правдивости иск-ва(Правда ху­дожественная),что отнюдь не про­тиворечит проявлению новаторства, а, напротив, нацеливает на творческое отношение к действительности, на худож. постижение ее реальных противоречий и перспектив, побуждает пойти дальше уже добытого и известного как в области содержания,сюжета,так и в поискахизобразительно-выразительных средств. Отсюда многообразиевидов искусства, жанров, стилей,худож. форм. Наряду состИлевойориентацией нажизнеподо- Спенсер Средневековая эстетика биеформы в социалистическомиск-ве многообразно используется и вторичнаяусловность.Маяковский обновил сред­ства поэзии, творчество создателя «эпического театра»Брехтавомн. определило общее лицосценического искусства XXв.,постановочная режис­сура создала поэтический ифило-софско-притчевыйтеатр, кинематограф и т.д.О реальных возможностях для проявления вхудож.творчестве ин­дивидуальных склонностей свидетель­ствует факт плодотворной деятельности таких разных художников, как А.Н.Толстой,М.А.Шолохов, Л.М. Леонов, А. Т. Твардовский,—влит-ре;Станиславский,В. И.Немиро-вич-ДанченкоиВахтангов —в театре;Эйэенштейн, Довженко, Пудовкин,Г. Н. и С. Д. Васильевы —в кино; Д. Д. Шос­такович, С. С. Прокофьев, И. О. Дуна­евский, Д. Б. Кабалевский, А. И. Ха­чатурян —в музыке;П.Д. Корин, В. И. Мухина, А. А. Пластов, М.Сарь-ян —в изобразительном иск-ве. Социа­листическоеиск-вопо своей природе ин­тернационально. Егонародностьне ог­раничивается отражением националь­ных интересов, а воплощает конкретные интересы всего прогрессивного челове­чества. Многонациональное советское иск-во сохраняет и приумножает богат­ства национальных культур.Произв. советских писателей(Ч.Айтматова, В. Быкова, И.Друцэ),работы режис­серов. (Г.Товстоногова,В.Жялакяви-чюса,Т. Абуладзе) и др. художников воспринимаются советскими людьми разных национальностей как явления своей культуры. Будучи исторически открытой системой худож.-правдивого воспроизведения жизни, творческий ме­тод социалистическогоиск-ванаходится в состоянии развития, впитывает в себя и творчески перерабатывает достиже­ния мирового худож. процесса. В иск-ве илит-репоследнего времени, озабочен­ных судьбами всего мира и человека как родового существа, делаются по­пытки воссоздания действительности на основе творческого метода, обога­щенного новыми чертами, базирующе­гося на худож. осмыслении глобальных социально-исторических закономерно- стей и все больше обращающегося к общечеловеческим ценностям (произв. Ч. Айтматова, В. Быкова, Н. Думбадзе, В. Распутина, А. Рыбакова и мн. др.). Познание и худож. открытиесовр.ми­ра, порождающего новые жизненные конфликты, проблемы, человеческие ти­пы, возможно лишь на основе револю­ционно-критического отношения иск-ва и его теории к действительности, спо­собствующего ее обновлению и преоб­разованию в духе гуманистических идеалов. Не случайно поэтому в период перестройки, затронувшей и духовную сферу нашегооб-ва,вновь оживились дискуссии о насущных проблемах теории С. р. Они вызваны закономерной пот­ребностью с совр. позиций подойти к осмыслению 70-летнего пути, пройден­ного советскимиск-вом,пересмотреть неверные, авторитарно-субъективистские оценки, данныенек-рымзначительным явлениям худож. культуры во времена культа личности и застоя, преодолеть несоответствие между худож. практи­кой, реалиями творческого процесса и теоретическим его истолкованием.

Словарь эстетики Беляева, 1989

СОЗНАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ Написана на : 2017-01-25 13:34:18

СОЗНАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ— .одна из форм общественного С.,являю­щаяся, как и др. его формы (политичес­кое, правовое, нравственное, религиоз­ное, научное), отражением действитель­ности и ее оценкой с позиций обществен­ного (в данном случае эстетического) идеала. С. э. выступает в качестве родо­вого понятия, обозначающего разно­образие его проявлений, связанных в единую систему,к-раяимеет открытый мозаичный характер, образуемый взаи­мопроникающими и взаимодополняю­щими друг друга его видами (эстетичес­кие чувства, вкус, созерцание, восприятие, суждение, ценности, взгляды, идеал и др.). И вовлеченные в эту систему внеэстетическиеформы С.—истина, сознание нравственного долга, спра­ведливость —могут приобретать эсте­тическое значение. Выявляя специфи­ку С. э.,марксистско-ленинская эсте­тика исходит из общих принципов тео­рии отражения применительно к особой сфереоб-ва —эстетической. Объектом отражения С. э. является «мир челове­ка»(Маркс),т. е. природная и социаль­ная действительность, уже освоенная социально-культурным опытом человека. Эту действительность индивид переводит в эстетический план, по-новому органи­зуя, усиливая и оценивая с т.зр.полноты ее жизненных проявлений и субъектив­ной значимости. Субъектом С. э. явля­етсяоб-вов целом или классы, участву­ющие в духовном производстве. С. э. как форма общественного С. объективиру­ется в ценностных отношениях. Однако реализуются эти отношения, обогащаясь одновременно новыми значениями, только через С. конкретных индивидов и вне индивидуального С. существовать не могут. В свою очередь, персонифици­рованные формы С.—чувства, созерца­ние, восприятие, представления —при­обретают эстетический смысл только в соотнесении с ценностями в сложившей­ся системе эстетических отношений. Так,красотасреднерус.пейзажа, открытая И. И. Левитаном, может быть понята как объективация в его творчестве на­зревших воб-веэстетических потреб­ностей(Потребность эстетическая)и представлений. Значение же эстетиче­ской ценности она приобрела только через С. индивидов,к-рыевосприняли и обогатили ее своим жизненным опы­том. Худож.ценности, не пережитые в эстетических чувствах индивидов, теряют свой смысл. Понятие «С. э.» соотносительно с понятием эстетической деятельности(Деятельность эстетиче­ская),представляя ее духовный, иде­альный план. Сама же деятельность выступает как технологический способ производства и реализации С. э. Фор­мой, наиболее адекватно воспроизводя­щей специфику С. э.,являетсяискус­ство.Виск-веС.художника (замысел, идея),опредмечйваясьв худож.про- изв.,обретает формувнеличностного существования и всеобщую значи­мость. Но как духовное образованиеиск-воможет функционировать (т. е. быть задумано, реализовано и по­нятно) лишь через С. э. Вместе с тем С. э. обладает известной самостоятельностью по отношению к эстетической деятель­ности ииск-ву,спецификой, выделяю­щей его среди др. форм общественного С. Прежде всего С. э. никогда полностью не порывает с обыденным С. (у человека может быть неразвитый, но хороший вкус, опирающийся на его жизненный опыт). Однако от обыденного С.,огра­ниченного практическим интересом, С.э.отличается незаинтересованностью и широтой охвата действительности, включая явления, еще не затронутые общественной практикой, способностью целостного, «завершенного» отражения мира. Обладая высокой степенью обоб­щения, С. э. всегда выступает в кон­кретно-чувственной форме образа, объ­единяющей представления об объекте, дополненные и преобразованные вооб­ражением, его оценку с позиций эстети­ческого идеала и чувство высокого духовного наслаждения. С. э.,будучи формой общественного С.,не только отражает общественное бытие, но и ока­зывает обратное воздействие на его развитие. С. э. способно давать не только правдиво-ценностный образ мира, желаемого или нежелаемого, но и образ-модель «потребного будущего»(Пред­восхищение в искусстве),формирую­щий эмоционально волевую установку индивидов на преобразование действи­тельности.

Словарь эстетики Беляева, 1989

СОЗЕРЦАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ Написана на : 2017-01-25 13:31:52

СОЗЕРЦАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ — непосредственно-целостное видение яв­лений действительности под углом зре­ния эстетической установки субъекта(Установка эстетическая).Эта непо­средственность проявляется в том, что субъект сам находит предмет своего С., открывает для себя его эстетическую ценность и получает наслаждение не только от предмета С.,но и от самого процесса, актуализируя в нем свои по­тенциальные эстетические способности(Способность эстетическая).Проблема С.,в т. ч. С.э.,издавна привлекала внимание философии. В идеалистичес­кой философии С. понимается как не­посредственное сверхчувственное усмо­трение истины, добра,красоты(линияПлатона)либо как чувственнаяинтуи­ция,зависящая только от способнос­ти субъекта(Кант).Безусловно, момент интуиции имеет смысл в С. э.,как и в др. Сознание эстетическое Соловьев формах сознания и творческой деятель­ности, но не выявляет полностью его специфики. В домарксистской материа­листической философии С. рассматри­валось как пассивный процесс зеркаль­ного отражения внешних качеств объ­екта. Ограниченность подобного толко­вания вскрыл Маркс,подчеркнув, что предмет берется здесь только в форме объекта, «а не какчеловеческая чув­ственная деятельность, практика,не субъективно» (т. 42,с. 264).Поэтому правомерно трактовать С.э.как специ­фический вид духовной эстетической деятельности, т.е.как активный твор­ческий процесс, когда предмет С. изби­рается субъектом свободно. Хотя он и может быть уже оценен эстетически «чужим» сознанием. Художник В. А.Фаворскийутверждает: «Цветок в сво­ем высшем проявлении—это роза», и мы соглашаемся с этим, вновь и вновь любуясь розой. Но это может быть и совсем незаметный предмет или при­мелькавшееся и потому стершееся явле­ние. И всякий раз субъект С. э. как бы заново открывает для себя их эстетичес­кую ценность. В отличие от направлен­ности изадакностинаучного наблюдения С. э. имеет свободный ассоциативный характер(Ассоциация в искусстве). Оно как бы скользит по поверхности явлений. Но и у него, по выражениюГёте,есть своя глубина и сила. С. э. спо­собно фиксировать высочайшие моменты этих явлений, усматривая в нихсовер­шенствоцелесообразныхпропорций, игру жизненных сил, вершину красоты, предел напряжения страстей, едва уло­вимый миг зарождения нового. Но подобное видение мира требует от субъ­екта большой мыслительной работы. Гёте подчеркивал:«...само мое созерца­ние является мышлением, мое мышле­ние —созерцанием». Активность С. э. проявляется и в том, что субъекту при­ходится каждый раз преодолевать шоры стандартных представлений, религиоз­ных табу и идеологических штампов, мешающих увидеть самобытную сущ­ность предмета, удивиться богатству его проявлений и возможных преобра­зований. В С. э. наш взгляд (слух) не опознает привычные приметы вещей или удобные в обращении замещающие их бирки, а отыскивает неожиданные ра­курсы, в к-рыхприоткрывается потай­ной смысл предмета, его универсальные, хотя, может быть, и хрупкие связи с ми­ром. В процессе С. э. происходит не только познание мира, но и самопозна­ние и самосовершенствование человека,к-рый,вступая с ним в интимные, сугубо личностные отношения, научается вос­принимать вещи и явления действитель­ности не только в силу нужды в них, но также и по мере их собственного вида, т. е. «по законам красоты». С. э. входит в структуру эстетического сознания(Сознание эстетическое)как его базис­ная основа. Оно выступает как необхо­димый исходный уровеньхудож.твор­чества, благодаряк-ромудостигается богатство и соотнесенность худож. образа с действительностью. «Для художника творчество начинается с видения. Видеть —это уже творческий акт, требующий напряжения»,—писалфр.живописец А. Матисс. Но С. э. сох­раняет значение и как самостоятельный вид духовной эстетической деятельности, получивший особое развитие в эстети­ческой культуре ряда стран Востока (Китай, Япония). Формирование спо­собности к С. э.—одна из важнейших задачэстетического воспитания,осо­бенно актуальная в условияхсовр.эко­логической ситуации. На значение С. э. в развитии гармонического человека обращали вниманиеРуссо,Гёте,Ломо­носов,в наше время —М.М.Пришвин, К. Г. Паустовский и др.

Словарь эстетики Беляева, 1989

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА Написана на : 2017-01-25 13:29:18

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА в искус­стве.—Один из важнейших законов худож. творчества, необходимое условиехудожественностипроизв. иск-ва —ор­ганическая связьф.худож. произв. с его С. и обусловленность им. Существу­ет и обратная закономерность: С. прояв­ляется только в определенной Ф. Совр. идеалистическая эстетика, отрицающая связь иск-ва с действительностью, тол­кует Ф. как нечто бессодержательное, лишенное реальной основы, сводя тем самымиск-вок области «чистых форм». Марксистско-ленинская эстетика исхо­дит из того, что худож. Ф. есть выраже­ние определенного С.,что С. и ф. неот­делимы друг от друга как в творческом процессе, так и в завершенном произв. Еще раньше эту мысль точно выразилБелинский:«Когда форма есть выраже­ние содержания, она связана с ним так тесно, что отделить ее от содержания, значит уничтожить самое содержание; и наоборот: отделить содержание от формы, значит уничтожить форму». Иными словами, становление худож. Ф., выборизобразительно-выразительных средстви технических приемов зависит от особенностей жизненного материала, положенного в основу произв. иск-ва, и от характера идейно-эстетического осмысления этого материала, т. е.от С. произв. Поиски совершенной худож. Ф. в творческом процессе только тогда ока­зываются плодотворными, когда они связаны со стремлением художника глу­боко, правдиво и впечатляюще отобра­зить определенное жизненное С.Замы­селможет остаться нереализованным, если художник не найдет для него выра­зительной Ф.,и наоборот: интересные находки авторавобласти ф. окажутся бессмысленными, малозначащими, если они носят самоцельный характер. Пре­вращение Ф. худож. произв. в самоцель ведет к разрушению худож. образа, по­тереиск-вомпознавательного и воспи­тательного значения. Единство С. и ф. обусловливает органическую целост­ность, эстетическую ценность худож. произв.,ибопрекрасноев иск-ве есть правда жизни, выраженная в совершен­ной худож. Ф. Единство С. и ф. выра­жается в том, что данному, конкретному С. соответствует данная, конкретная Ф., вк-ройоно выражен^(напр., написан­ные на одну и ту же тему «Поднятая целина»М.А.Шолохова,«Бруски» Ф. И. Панферова, «СтранаМуравия» А. Т. Твардовского —произв. глубоко оригинальные, разные и по С. и по ф.). ^Органическая слитность С. и ф. являет­сянеобходимым условием эстетического наслаждения, получаемого от произв. иск-ва. Однако единство С. и ф. худож. произв. означает не абсолютное тожде­ство, а лишь определенную степень взаимного соответствия. Выяснение и оценка идейного С. произв. иск-ва'и одновременно установление соответ­ствия или несоответствия ему худож. Ф. достигаются путем их идейно-эстетичес­кого анализа. Степень соответствия Ф. и С. в иск-ве зависит от верности идеипризв.,мировоззрения, одаренности и мастерства художника. В творческой практике несоответствие, разрыв Ф. и С. произв. выступает в двух планах. Во-первых, когда общественно значимое С.,актуальная тема и идея не получают в произв. яркого худож. воплощения. Это ведет к иллюстративности и схематизму, снижению воздействующейсилы иск-ва, а иногда и к дискредитации темы и идеипроизжПо меткому наблюдению А.Н.Толстого, «понять, освоить поли­тически еще не значит освоить художни­чески. Очень часто художническое осво­ение отстает от современности или охва­тывает ее по поверхности, внешне и да­же в том случае, когда художник поли­тическиутоиткак будто на должной высоте»^"Во-вторых, когда неполноцен­ное С. выражается в интересной ф. Не всегда идейная ущербность сочетается с худож. беспомощностью и серостью. Нередки случаи, когда талантливые художники, воплощая в произв. оши­бочные и даже реакционные идеи, смогли наделить эти произв. худож. достоин­ствами и тем самым привлечь внимание определенного круга читателей,зрите-лей^напр.,произв.Д.С. Мережков­ского) .(Умение раскрыть достоинства и недостатки произв. иск-ва с т.зр.един­ства его С. и ф.—важнейшее требова­ние, предъявляемоемарксистско-лрнин-скойэстетикой к худож. критике./Выс­тупая против проявлений мировоззрен­ческой всеядности и эстетической серости, Коммунистическая партия ориентирует мастеров советского иск-ва илит-рына высокохудожественное отображение действительности в единстве С. и ф.

 

Словарь эстетики Беляева, 1989

СИНЕСТЕЗИЯ Написана на : 2017-01-25 13:25:06

СИНЕСТЕЗИЯ(от греч.synaisthe-sis —соощущение) —термин, обозна­чающий в психологии межчувственную связь; в лингвистике —языковые уни­версалии, фиксирующие эту связь сло­весно (напр.,«блестящий звук», «теп­лый цвет»);в поэтике —тропы и фигу­ры, основанные на межчувственных пе­реносах (напр., поэтический образ К. Бальмонта: «флейты звукзорево-голубой,звук литавр торжествующе-алый»);в музыковедении —зрительные образы при восприятии звуков (такие образы рождаются, напр., при восприя­тии произв. К. Дебюсси,Н.А.Римского-Корсакова,А. Н. Скрябина, О.Мессиа-на).При расширительной трактовке С. иногда называют взаимовлияние зри­тельных и слуховыхиск-в,полагая при этом существование своего родасине-стезическихих жанров и видов (про­граммная музыка,светомузыка,творче­ствоМ.К.Чюрлёниса,Кандинского). В гносеологическом плане, будучи меж­чувственной ассоциацией, т. е. систем­ным признаком человеческой чувствен­ности, С. отражает целостные свойства самой действительности. Способность к С. относится к проявлениям«сущност-ныхсил» человека, культивируемым в сфере его социальной практики, прежде всего в иск-ве. Способствуя освоению в конкретно-чувственной форме закоди­рованного в объекте восприятия значе­ния, С. представляет собой неотъемле­мый компонент худож. (образного, не­вербального) мышления(Мышление художественное).С. участвует в фор­мировании худож. образа, в процессах взаимовлияния исинтеза искусств.Ее действием объясняется универсальность худож. пространства-времени(Прост­ранство и время в искусстве),возмож- ностьсохранения родовых функций иск-ва при видовой его дифференциации. Развитие способностей(синестезическо-гофонда культуры) к С. в каждую эпо­ху отвечает глубине межвидовых связей иск-ва и, соответственно, уровню слож­ности синтеза вслухозрительныхиск-вах,являя собой один из показателейпрогресса в искусстве,в повышении степени целостности чувственного осво­ения мира. Наиболее активен интерес к С. при становлении новыхвидов ис­кусства,использующих технические средства аудиовизуальной коммуника­ции(киноискусство, телевидениеи, очевиднее всего, светомузыка).

Словарь эстетики Беляева, 1989

СИМВОЛИЗМ Написана на : 2017-01-25 13:22:59

СИМВОЛИЗМ(фр.symbolisme.от греч.symbolon —знак, символ) —худож. течение и философско-эстетиче­ская концепция конца XIXв.—нач.XXв. Зародившись как литературное направление во Франции 60—70-х гг.(Ш.Бодлер, П.Верлен,А.Рембо, С.Маллармеи др.), позднее перерос вобщеевроп.культурное явление, захва­тивтеатр, живопись, музыку(писатели и драматургиМ.Метерлинк,С. Георге, Г.Гауптман,Г.Гофмансталь.О.Уайльд, художники П.ПювидеШаванн,А.Бё-клин,Э.Мунк,М. К.Чюрлёнис,ком­позитор А.Н.Скрябин и др.). В Рос­сии С. возник в 90-е гг. (Н. М. Минский,Д.С. Мережковский, В. Я.Брю-сов,К. Д. Бальмонт,Ф.К. Сологуб,3.Н.Гиппиус),в нач. века получил воплощение в творчествеБлока, Белого, Вяч.И. Иванова, И. Ф.Анненского, Ю.Балтрушайтиса и др. Символисты своеобразно выразили мироощущение эпохи кризиса буржуазногооб-ва,кри­зиса жизни, культуры, мысли, слова, как говорил Белый.Натурализмуиреализ­мувиск-ве,позитивизму и материализму в философии они противопоставили свою поэтику иэстетику,вк-рыхакцентируется дуализм реального и идеально­го (таинственного),противополагание социального и личностного (индивиду­ального). Непомерно сближая духовно-нравственное в человеке с религиозным, считая гл. в худож. творчестве бессоз­нательное, интуитивное, С. чаще всего обращается к идеям романтиков(Романтизм), прерафаэлитови мистиков, к учениямПлатона, Канта, Шопенгауэ-ра, Ницше,Э.Гартмана,Соловьева. Исходя из постулата, что всякоеиск-во символично, осн. проблемой эстетики символисты считают проблемусимвола, т.е.того, что, по их мнению, связывает эмпирическое, земное, с мирами иными, с глубинами души и духа, с вечным. Фр. поэт Ж.Мореас,к-рый ввел термин «С.»,в«Манифесте символизма» (1886) утверждал, что символическая поэзия выражает прежде всего «изначальные идеи», она —враг «объективного описа­ния». Символический образмногосмыс-лен,неопределенен,он знаменует суще­ствование «области тайного» (Малларме), «невидимых и роковых сил» (Ме­терлинк) .Посколькумузыкалучше др.иск-впередает оттенки и полутона, не­посредственно говорит о запредельном, худож. символ музыкален по. своему характеру. Вот почему С. требует от поэ­зии «музыки прежде всего» (Верлен). Взгляд на символ как на образ, способ­ный не только выражать различные соответствия объектов и явлений, но пре­жде всего передавать «переживаемое содержание сознания» (Белый), вел к тому, что впроизв.символистов пред­метно-реальная символика тесно пере­плеталась с импрессионистическими приемами. Творческий метод С. с его ассоциативностью, иносказанием, осо­бой ролью контекста вомн.способство­вал обновлению и расширению худож. сознания. Ведущую роль в познании и худож. творчестве С. отводилинтуиции, отождествляемой с мистическим прозре­нием, откровением, экстазом. Хотя С. присущи черты мироощущениядекадентства(индивидуализм и пессимизм, аристократическийэзотеризм,мисти­цизм иэсхатологизм),он в то же время жаждет новизны, предчувствует переме­ны, активно неприемлетбуржуазную действительность, враждебнуюиск-ву, духовно-нравственным идеалам. Поэтому мн. символисты отстаивали идею самоценностииск-ва,его независимости и ухода от социальных задач, понимали его как чисто худож. явление: «Искусство ничего не выражает, кроме самого себя», оно выше и первичнее жизни, к-рая сама подражает ему(Уайльд); С.«хотел быть чвсегдабыл только искусством»(Брюсов).Однако не все представители С. разделялиподобную т.зр.Мн. видели в иск-ве вообще, в С. особенно, нечто большее: средство морального воздействия на людей, магическую силу преображения жизни (Г. Ибсен, Сологуб, Рембо) и даже цельное миросозерцание, жизнедеятельность, призванную обновитьоб-во(Бе­лый, Вяч. Иванов, Блок, Г.Чулкови др.). Отсюда новый взгляд на личностьхудожника,дляк-роготворчество,иск-вои собственная жизнь —едино суть. В обосновании С. как миропонимания и деятельности рус. символисты опира­лись на философско-эстетические идеиДостоевскогои Соловьева. Вслед за последним они говорят, напр., о соединениииск-ваи религии, о теургии (религиозном делании), о преображенииоб-вана религиозных началах: свой идеал видят в преодолении распада коллективных форм общения, в создании коллективной символики, «обновленно­го соборного духа», т.е.какой-то разновидности религиозного сообщества. Эстетика ихудож.практика С. оказали значительное влияние на развитие иск-ва XXв.,более всего насюрреализмиэкспрессионизм.Творчество таких крупнейших представителей С.,как Бодлер,Верлен,Рембо,Э.Верхарн,Брюсов, Блок, выходит за пределы собственно символистской эстетики (его именуют иногда гуманистическим С.).Заключая в себе реалистические и демократические тенденции, оно несомненно является достижением худож. культуры концаXIX —нач. XXв.

 

Словарь эстетики Беляева, 1989

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ Написана на : 2017-01-25 13:20:23

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ(отфр.senti­ment —чувство) —худож. течение взападноевроп.,амер. и рус.лит-ре,изо­бразительном искусствеимузыке,сло- жившеесяв конце эпохи Просвещения(Просвещения эстетика).Идейные предпосылки С.—разочарование в по­зитивной роли цивилизации, сомнения в самой возможности «царства разума», декларируемого идеологами Просвеще­ния. В Англии, в связи с опережающим развитием буржуазных отношений, черты С. обнаруживаются уже в 30— 40-х гг. XVIIIв. (С.Ричардсон, Л. Стерн, О.Голдсмит,Т. Дж.Смол-летт,Дж.Рейнольдс,Т.Гейнсборо); во Франции —в период подготовки и особенно после поражения буржуазной революции(Руссо, Дидро,Ж. Б. Грез, Ж. О.Фрагонар).Рус. С. опосредство­ванно отразил наступление внутрипо­литической реакции и разочарованность в результатах фр. буржуазной револю­ции. С. противопоставил разуму культ чувства, отводя ему главенствующую роль в познании и творчестве. В этом смысле кредо С. точно передают слова Руссо: «Разум может ошибаться, чувст­во—никогда». Эстетические принципы С. не нашли законченного и целостного выражения в теории; не выработал он и собственного творческого метода, про­являясь в иск-ве как особое умонастрое­ние: меланхолическая мечтательность, склонность к уединенным размышле­ниям, чувствительность. Обращаясь к картинам природы и «естественной» жизни поселян, художники обнаружи­вают тамгармонию,простоту и чистоту нравов, противопоставляя эти качества испорченности цивилизованного об-ва. Будучи одним из течений в рамках позд­него Просвещения, С.,в сущности, не противоречит др. худож. направлениям той эпохи:классицизму,просветитель­скомуреализму,раннемуромантизму. С классицизмом С. сближает утвержде­ние должного как существующего, ра­ционализм худож. мышления, хотя ха­рактер утверждаемого С. эстетического идеала —антитеза действенной, герои­ческой, ориентированной на антич­ность образности классицизма. Стилис­тика С. тяготеет к динамичным формамбарокко.С просветительским реализмом его сближает интерес к «простой» нату­ре, искренность переживаний, стремле­ние к естественности выражения. Рус. С. родствен просветительскому реализ­му в обращении к темам народной жиз­ни и национальной истории (Карамзин). В исторической перспективе С.—пред­шественник романтизма, его первая ис­торическая фаза. Родство с романтиз­мом проявляется в перенесении внима­ния на индивидуальное состояние духа, интерес к сложным характерам, измен­чивым переживаниям. Истоки иск-ва приверженцы С.,как и романтики, ищут не в культуре и разуме, а в стихий­но-творческих силах природы, носите­лемк-рыхвыступает поэт-художник.

Словарь эстетики Беляева, 1989

Шах и мат, компютърче!!! Написана на : 2017-01-22 18:23:52

1

 

2

 

3

 

5

 

5

 

6

 

7

Данте Алигиери Написана на : 2017-01-22 02:05:21

Следвай своя път, а хората нека говорят каквото им е угодно. ДАНТЕ

Фенка на Сборная Написана на : 2017-01-22 01:58:36

1

 

При такива фенки разбирам защо Сборная си губи мачовете))))

Плутон Написана на : 2017-01-22 01:43:23

1

Нептун Написана на : 2017-01-22 01:41:40

1

Уран Написана на : 2017-01-22 01:39:14

1

Сатурн Написана на : 2017-01-22 01:37:28

1

Юпитер Написана на : 2017-01-22 01:35:43

1

Марс Написана на : 2017-01-22 01:31:42

1

Венера Написана на : 2017-01-22 01:27:20

1

Меркурий Написана на : 2017-01-22 01:25:48

1

Земята снимана от космоса Написана на : 2017-01-22 01:23:19

1


2


34

Ф. М. Достоевски Написана на : 2017-01-20 21:06:39

Ако си поел към целта и започнеш да спираш на пътя, за да хвърляш камъни по всяко куче, което те лае, никога няма да стигнеш до целта. Ф. М. Достоевски

Лагорио - В горах Кавказа Написана на : 2017-01-20 20:59:29

1

Лагорио - Кавказкое ущелье Написана на : 2017-01-20 20:58:01

1

Куинджи - Эффект заката Написана на : 2017-01-20 20:54:36

1

Куинджи - Радуга Написана на : 2017-01-20 20:53:11

1

Куинджи - Ночное Написана на : 2017-01-20 20:51:45

1

Куинджи - На острове Валааме Написана на : 2017-01-20 20:50:14

1

Куинджи - Море. Крым Написана на : 2017-01-20 20:47:22

1

Куинджи - Лунная ночь на Днепре Написана на : 2017-01-20 20:44:13

1

Куинджи - Ладожское озеро Написана на : 2017-01-20 20:42:13

1

Куинджи - Вечер на Украине Написана на : 2017-01-20 20:26:45

1

Куинджи - Березовая роща Написана на : 2017-01-20 20:24:44

1

Крыжицкий - Хутор в Малороссии Написана на : 2017-01-20 20:22:35

1

Крыжицкий - Ранняя весна Написана на : 2017-01-20 20:20:47

1

Крыжицкий - Ранний снег Написана на : 2017-01-20 20:18:57

1

Крыжицкий - Повеяло весной Написана на : 2017-01-20 20:17:20

1

Крыжицкий - Перед полуднем Написана на : 2017-01-20 20:10:58

Й

Крыжицкий - Перед дождем Написана на : 2017-01-20 20:08:21

1

Крыжицкий - Озеро Написана на : 2017-01-20 20:02:33

1

Крыжицкий - Озеро в горах Написана на : 2017-01-20 19:30:58

1

Крыжицкий - Лесные дали Написана на : 2017-01-20 19:29:07

1

Крыжицкий - Лес зимой Написана на : 2017-01-20 19:16:49

1

Крыжицкий - Звенигород Написана на : 2017-01-20 19:15:03

1

Крыжицкий - Деревня на берегу речки Написана на : 2017-01-20 19:13:31

1

Крыжицкий - Вечер на Украине Написана на : 2017-01-20 19:11:32

1

Крыжицкий - Болото Написана на : 2017-01-20 19:09:18

1

Страница 1 от 21
 1-50 от 1025  |   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>